Archives 2016

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(1) ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิตฯ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช (ที่ปรึกษา), นายถาวร เศษมะพล หัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ปรึกษา),นายดุลยพิชัย มหาวีระ รองอธิบดีอัยการศาลอาญาธนบุรี (ที่ปรึกษา),พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (กรรมการ), พันตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์ เจนการ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (กรรมการ) และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดย School of Law Xi’an Jiaotong University มี Mr.Li Wanqiang, Mr. Ding Wei รองคณบดี, Mr. Su Jinyuan ผู้ช่วยคณบดีและคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของคณะในครั้งนี้

(2) การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้ทราบว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอาน ได้พัฒนาหลักสูตรมีเอกลักษณ์และจุดเด่นด้าน Chinese and International Business and Economic Law สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบาย Silk Road Economic Belt โดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยกฎหมายเฉพาะทางอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ The Silk Road Institution for International and Comparative Law, Collaborative Innovation Centre for Silk Road Economic Belt Studies, Institute of Legislation and Jurisprudence, Institute of Intellectual Property Law และ Institute of Cyber Law

(3) ในโอกาสนี้ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยและความยุติธรรมทางสังคม ได้เยี่ยมชมกิจการเเละแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์ฯ ของคณะต่อไป

(4) นอกจากนี้ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ของคณะให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายการค้าและการลงทุนของประเทศจีน เป็นต้น

(5) ต่อมา คณะได้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Institute of Forensic Sciences Xi’an Jiao Tong University โดยมี Prof. Jianghua Lai,
รองอธิการบดีและคณบดี ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเเละสอบถามข้อมูลถึงแนวทางการจัดทำหลักสูตรและงานวิจัยที่มีมิติบูรณาการระหว่าง Law (Social Science) และ Forensic Sciences (Pure Science) รวมถึงบทบาทสำคัญของงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในการเยี่ยมชมนี้ทาง Institute of Forensic Science ได้พาชมห้องปฏิบัติการและสาธิตตัวอย่างการตรวจพิสูจน์ D.N.A. ประกอบพยานหลักฐานแห่งคดี และได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องกฎหมายกับงานนิติวิทยาศาสตร์ การนำนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดี และการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ

(6) หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้มีการประชุมกลุ่มและมีข้อสรุปดังนี้
1. กระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมมือกันดำเนินการร่างหลักสูตรร่วมผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์กับงานบริหารความยุติธรรม
2. พันตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์ เจนการ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าจากการดูงานที่ School of Law มีประเด็นวิจัยที่คณะนิติศาสตร์ควรร่วมกับกระทรวงยุติธรรมศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบถึงข้อจำกัดทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
3. ทิศทางศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ของคณะนิติศาสตร์ ต้องชัดเจนและมีเอกลักษณ์มุ่งเน้นเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรม และมีความเป็นสากล

(7) ทิศทางการพัฒนางานวิชาการ คณะได้กำหนดจัด Seminar and Workshop เรื่อง กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม : การพัฒนาระบบงานยุติธรรมโดยอาศัยงานนิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี Keynote Speakers ได้แก่
1. Prof. Uta Immel ประเทศเยอรมันนี
2. Prof. Zhang Hong Bo ประเทศจีน
3. พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ กระทรวงยุติธรรม : แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกับการบริหารงานยุติธรรมสมัยใหม่
4. นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษา : ศาลกับนิติวิทยาศาสตร์
5. นายดุลยพิชัย มหาวีระ อัยการ : อัยการกับนิติวิทยาศาสตร์
6. ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช คณะวิทยาศาสตร์ : การบูรณาการระหว่างนิติวิทยาศาสตร์กับงานสายกฎหมาย มุมมองจากประสบการณ์ของนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์
7. อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ และอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา คณะนิติศาสตร์ : กฎหมายกับนิติวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

(8) หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การศึกษาข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิต หลักสูตรทางวิชาชีพและปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านการบริหารงานยุติธรรมสมัยใหม่ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรและระบบงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

15073328_566297253580502_2865547730644571212_n 15078694_566296693580558_6387343192068340418_n 15094523_566297310247163_4626850433812581931_n 15095559_566296716913889_2246380177810896914_n 15202738_566296870247207_1169340773223133845_n 15203336_566297046913856_6385227999973423130_n

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ทันการศึกษาทิสโก้2560

ด้วย มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ

๑. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนอื่นใด และไม่ได้กู้ยืมเงินพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคที่ ใบสมัครทุนทิสโก้ 2560 และนำส่งใบสมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
๑.ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะ
๒.อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓.อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔.อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์
๕.ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ คณะกรรมการประจำคณะ
๖.อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ
๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๘.อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๙.อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๑๐.นางพัชราพรรณ อินทร์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑.นางสาวจุฬาพร แสนโคตร เลขานุการ
๑๒.นางสาวศิรินพร แพงศรี เลขานุการ
ทั้งนี้ได้หารือถึงทิศทางนโยบายและแผนการพัฒนาคณะฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน

DSC_1888 DSC_1891 DSC_1901

คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม มารดาของศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกษิฐ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่พะเนาว์ มีนะกนิษฐ มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ปากเกร็ด) อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

290233 S__1138783 S__1138784

ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด บรรยายพิเศษ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพกฎหมาย : คุณค่าและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ” สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๔ และชั้นปีอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.วิชัย ธัญญพานิชย์ อธิบดีอัยการภาค ๔ คณะผู้บริหารประจำคณะฯ คณะอัยการจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ
ก่อนเริ่มบรรยายท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้นำผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้ประดับเข็มกลัดแสดงความอาลัยที่คณะฯจัดทำขึ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในชีวิตจริงหลังจบการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม และน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป

DSC_1341 DSC_1367 DSC_1381 DSC_1424 DSC_1440 DSC_1470 DSC_1478 DSC_1481 DSC_1482 DSC_1487 DSC_1492 DSC_1493 DSC_1505 DSC_1513 DSC_1525 DSC_1535 DSC_1542 DSC_1566

 

ประชาคมชาวนิติฯ มข.ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเช้าได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษากว่า ๕๐๐ คนร่วมถวายอาลัย ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงของขวัญจากก้อนดินดังกึกก้อง พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที อุทิศถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมายไทย และได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณลานห้องบรรยาย

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการภายในคณะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นพระประมุข และเป็นผู้มีอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาสิ้นสุดมิได้ จะน้อมนำพระราชดำรัสด้านกฎหมายมาดำเนินรอยตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท โดยจะจัดนิทรรศการตามบริเวณต่าง ๆ ภายในคณะตลอดทั้งปี

13879180_1199343543478244_856847786505978043_n 14572133_1199344453478153_7496914152027444943_n 14572824_1199338610145404_8755317645624083630_n 14606497_1199338156812116_1146630662671622028_n 14639749_1199344210144844_3109890143364351187_n 14639816_1199344063478192_5865698808643435962_n 14641949_1199343886811543_6253033107175598483_n 14642397_1199338750145390_1981168005890367860_n 14650550_1199338463478752_3505517023906827809_n 14656447_1199343926811539_9106812385946933945_n 14671111_1199343183478280_8144548860550580651_n 14681776_1199343906811541_2622930350822074783_n 14681823_1199343216811610_7219187362672838946_n 14690896_1199344636811468_3226153823097884934_n 14695481_1199338323478766_6672205998482741856_n 14705870_1199344220144843_1671007595812848431_n 14705873_1199338240145441_3904138180285259070_n 14708342_1199338363478762_7811983635170841741_n 14713756_1199343326811599_5907268968791000305_n 14718666_1199338633478735_8231430774624855637_n 14718683_1199343176811614_7294859485457777634_n 14718743_1199343320144933_622424474937957087_n 14720388_1199338163478782_5772136350604733274_n 14721511_1199343680144897_4410800065563816895_n 14725460_1199344653478133_1466888259963540331_n 14725543_1199338733478725_395550149254378780_n 14725588_1199338160145449_726186610899091940_n 14729382_1199344446811487_1199493786831572141_n 14753953_1199344253478173_732615110088982195_o