รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ทันการศึกษาทิสโก้2560

ด้วย มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ

๑. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนอื่นใด และไม่ได้กู้ยืมเงินพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคที่ ใบสมัครทุนทิสโก้ 2560 และนำส่งใบสมัครภายในวันที่ 17 มกราคม 2560