ที่

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง

หน่วยงานที่สังกัด

1 รองศาสตราจาร์คณาธิป ทองรวีวงศ์ – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล LL.M. (Master of laws)
– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

 

3 อาจารย์ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ – พบ.ม. (พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

รองประธานศาลฎีกา ศาลฎีกา
4 อาจารย์ฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ – รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
5 อาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ – น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) รองอธิบดีอัยการศาลอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
6 อาจารย์ถาวร เศษมะพล – น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3
7 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– LL.M. (Master of laws)

– น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

 

8 อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง – น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) ผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกา
9 อาจารย์ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยศาลฎีกา ศาลฎีกา
10 อาจารย์ธานิศ เกศวพิทักษ์ – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ – LL.M. (Master of laws)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร – LL.M. (Master of laws)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ – ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

– น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

– รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
14 อาจารย์พรชัย ด่านวิวัฒน์ – J.S.D. (Juris Science Of Law)

– ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

– LL.M. (Master of laws)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

เอกอัครราชฑูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
15 อาจารย์พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร – LL.M. (Master of laws)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุมาศ ขัดเงางาม – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

17 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– LL.M. (Master of laws)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 อาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุดรธานี
19 ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– M.Jur. (Magister Juris)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 อาจารย์วสันต์ พานิช – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ทนายความ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
21 อาจารย์ ดร.ศักดา วัตตธรรม – ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

– ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4
22 อาจารย์สนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ – น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ศาลฎีกา

 

23 อาจารย์สมชาย จุลนิติ์ – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

ที่ปรึกษากฎหมายธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ
24 อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คุณเงิน – Ph.D. (Doctor of Philosophy)

– น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

สำนักงานกฎหมาย

นิติรัฐ

26 อาจารย์อนันต์ ธรรมราช – น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

 

ศาลอุทธรณ์ ภาค 4

 

27 อาจารย์อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

 

– น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
28 ศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ฉวีราช – ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

– วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

– วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 อาจารย์อิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ – น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

– น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

 

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกา
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร – ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

– ศศ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น