Category ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ให้น้องๆตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ link
https://admissions.kku.ac.th/access/files/quota5/62/Interviewpassed_quota5_62.pdf

สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิ์ ให้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 นี้

หากยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ให้รอรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ในวันที่ 26 มิ.ย. – 2 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ทุกคนจ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบที่ 5 โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
รอบที่ 5 โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกดูประกาศ

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
ลงทะเบียน/ตรวจหลักฐาน เวลา 08.00 – 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

 

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
<<คลิกดูรายชื่อทั้งหมด>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 5-1

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ลำดับที่ 1 – 520)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เช้า (ลำดับที่ 1 – 260)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บ่าย (ลำดับที่ 261 – 520)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 5-2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ลำดับที่ 521 – 1,031)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เช้า (ลำดับที่ 521 – 780)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บ่าย (ลำดับที่ 781 – 1,031)

<<ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่>>

ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศ
เกณฑ์การคัดเลือกและสัดส่วนน้ำหนักคะแนนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<คลิกดูรายละเอียด>>

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562
———————————-
▪️ รับตรงอิสระ รับจำนวน 200 คน
✍ รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดจากประกาศ https://bit.ly/2QxejMr

▪️ โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รับจำนวน 100 คน
✍ รับสมัคร 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
ดูรายละเอียดจากประกาศ https://bit.ly/2HJ3NyV

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th/

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม