Category ไม่มีหมวดหมู่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รศ.นพนิธิ สุริยะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ณ อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2548 – 2565 วาระสุดท้ายนี้ในภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ท่านได้ให้ความกรุณาแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ประวัติของรองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
ท่านจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
#งานด้านที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา , อนุกรรมการติดตามและดำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล , อนุกรรมการแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล , ประธานคณะกรรมการตรวจทานคำแปลอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ท่านยังมีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประสานงานและดำเนินการในองค์กร N.G.O. ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคณะกรรมการกาชาดสากลอีกด้วย
#งานด้านที่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เดินเรือในน่านน้ำไทย ร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
จากประวัติการทำงานของท่าน เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านนำความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนของท่านไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

คณะนิติศาสตร์ มข. และ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ สร้าง Future Lawyer

คณะนิติศาสตร์ มข. และ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแนวทางสู่การเป็นนักกฎหมายแห่งอนาคต (Future Lawyer) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดี ร่วมหารือกับ นางวีรวรรณ จันทร์เทพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะ ถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและได้ค้นหาตัวเองสู่การเป็นนักศึกษากฎหมายในอนาคต รวมถึงกิจกรรมการขยายเครือข่ายห้องเรียนนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ณ โอกาสนี้ด้วย

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
 
สำหรับพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ให้น้องๆตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ link
https://admissions.kku.ac.th/access/files/quota5/62/Interviewpassed_quota5_62.pdf

สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิ์ ให้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 นี้

หากยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ให้รอรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ในวันที่ 26 มิ.ย. – 2 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ทุกคนจ้า