คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม มารดาของศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกษิฐ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่พะเนาว์ มีนะกนิษฐ มารดาของ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ปากเกร็ด) อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

290233 S__1138783 S__1138784