ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตฯ

ประกาศมข การแต่งกาย-01

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งกายผู้สำเร็จการศึกษาฯ