Archives ธันวาคม 2016

สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า มข. รอบที่ 1

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้ารอบที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ฯจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๔ คน จากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต่างเตรียมความพร้อมทั้งประวัติผลงาน ความสามารถ และความรู้ด้านกฎหมายเพื่อตอบคำถามต่อคณะกรรมการฯ

 DSC_8183 DSC_8196 DSC_8198 DSC_8200 DSC_8208 DSC_8209 DSC_8252 DSC_8253 DSC_8262 DSC_8263 DSC_8270 DSC_8272 DSC_8276 DSC_8278 DSC_8284 DSC_8285 DSC_8286 DSC_8292 DSC_8297 DSC_8300 DSC_8307 DSC_8308 DSC_8318 DSC_8321 DSC_8330 DSC_8335 DSC_8343 DSC_8346 DSC_8354 DSC_8362 DSC_8368 DSC_8373 DSC_8375 DSC_8383 DSC_8393 DSC_8397 DSC_8398 DSC_8400 DSC_8402

กำนดการสอบสัมภาษณ์-01

  1. รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

**คำเตือน  หากไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Interview_Evidence60.pdf

  1. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Generalform_check60.pdf

  1. แบบฟอร์มตรวจร่างกายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Srinakarinform_check60.pdf

 

ฉลองนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารนำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในครั้งนี้ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีนี้ด้วย

 15403733_1254129361332995_5841924826892449886_o 15493487_1254128707999727_1897632412692865881_o 15578295_1254129017999696_9141963829367473154_o 15578897_1254128717999726_8046250805670921138_n 15591132_1254129174666347_5712690330042506281_o

ประชุมวิชาการ “Law and Social Justice: The Development on Justice System in Integration with Forensic Sciences”

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารการวัจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Law and Social Justice: The Development on Justice System in Integration with Forensic Sciences” ณ ห้องฟ้ามุ่ย โรงแรมพลูแมนขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างนิติเอกลักษณ์ให้แก่คณะ และได้มีดำริในการจัดทำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ การสร้างนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และมีทักษะในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและวิจัยในภาคปฏิบัติการและวิชาชีพ การจัดการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์ในการส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรและงานวิจัยที่มีมิติบูรณาการระหว่าง Law (Social Science) และ Forensic Sciences (Pure Science) รวมถึงบทบาทสำคัญของงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี Prof. Dr. Uta-Dorothee Immel วิทยากรจาก Institute of Legal Medicine, Martin Luther University ประเทศเยอรมันนี เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการเสวนาจากผู้พิพากษา อัยการ และนักวิชาการของคณะฯ ภายใต้หัวข้อกฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม บริบทการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารยุติธรรม
ในการประชุมครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งถือเป็นเริ่มต้นของการทำงานของศูนย์การบริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม คณะนิติศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายและลงพื้นที่วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

15442999_1256378351108096_3716609510551871991_o 15443056_1256374944441770_3026845805871317435_o 15493795_1256379947774603_6972853237654186975_o 15540894_1256376414441623_5690088108289253560_o 15541049_1256374861108445_3773935303103182421_o 15541074_1256375514441713_4508572574775649065_o 15590945_1256379754441289_6872205179871170639_o

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ที่มีจรรยาบรรณ “ด้านการตรงต่อเวลา” และ “ด้านการให้บริการ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาคณะให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
โดยคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการคัดเลือกจากการคัดเลือกจากเพื่อนร่วมงาน และคณะกรรมการฯ มีผลดังนี้
>>ด้านการตรงต่อเวลา ประกอบด้วย
๑.นายทวี ต้นคำ
๒.นายชรินทร์ ชาบัวน้อย
๓.นายนภดล ธรรมศิลา
๔.นางทองร้อย เชื้อสาวะถี
๕.นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา
๖.นางสาววิจิตรา เสมอสมัย
๗.นางวณิชชา แสนสีหา
๘.นายสุริยาวุธ วงศ์ชัย
>>ด้านการให้บริการ ประกอบด้วย
๑.นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก
๒.นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

15439887_1256767717735826_204379651226339701_n 15440490_1256768224402442_3547381679280278477_o 15493692_1256768337735764_3075331217251122547_o 15540740_1256768174402447_588087407003476492_o 15541020_1256768034402461_7939036906101925142_o 15578444_1256767714402493_8006369110108304314_n

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษา ให้นักศึกษา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒๐ ทุน รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
ในพิธีมอบทุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 15493371_1256790764400188_7587075174864829548_o 15493745_1256789697733628_6439768286879007121_o 15493827_1256789657733632_4476896177656608747_o 15591622_1256789684400296_1741298089297058098_o

ด่วนที่สุด รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

ทุนนิวัตไกรฤกษ์

ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัตผู้รับทุน

๑. เป็นนักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ ๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา

๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

๕. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ ใบสมัครทุน นิวัตไกรฤกษ์

พร้อมส่งหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒. สำเนาบัตรนักศึกษา ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง ๑ ฉบับ

โดยนำส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินขบวนนำแถวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ประจำคณะ เดินแถวนำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๙ คน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_5466 DSC_5510 DSC_5516 DSC_5536 DSC_5591 DSC_5598 DSC_5857 DSC_5859 DSC_5860 DSC_5867 DSC_5869 DSC_5957 DSC_6288