รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฎประเสริฐ

ดร.รวดี สุทธิศาสตร์

อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท