ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

ดร.สุชาติวัตน์ ณัฏประเสริฐ

อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว

อาจารย์อัษฏาวุทธ วสนาท