อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Law58-654

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

 

Law58-663

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

 Law58-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

 Law58-397

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์

Law58-420

อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท