School of law

Khon Kaen university

Law Student Life

มีแหล่งคลังข้อมูลความรู้ นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อต่อยอดความรู้เดิม สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ได้มากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความรู้และเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Real Time)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนิติศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

การได้เรียนกฎหมายไม่ได้เรียนแค่ตัวบทกฎหมาย แต่ต้องศึกษาไปให้ถึงแก่นแท้ของกฎหมาย ว่าแท้จริงแล้วกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างไร (Social Justice)

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดี

ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น