ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3

ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (National Mediation Competition 2021) จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันการประนอมข้อพิพาท โดยจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” โดยตัวแทนนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ประเภททีมผู้ประนอม และร่วมแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 (พริกแกงหมูกรอบ)
นางสาวยุวนันท์ ธรรมสอน
นายภูริวัฒน์ จิรานันตรัตน์
ทีมที่ 2 (สุดยอด)
นายกิตติพงศ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวชนัญชิดา ศรีสอน
ทีมที่ 3 (Splendid)
นายนัทธพงศ์ เจียงวิลาวัณย์
นางสาวอัจฉรา ปิ่นแก้ว
ทีมที่ 4 (สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ ม.ข.)
นาย ปิตุรัตน์ สาแก้ว
นายปุลพัชร จิตต์ศรัทธา
โดยมีอาจารย์ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฏประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า ทีมที่ 4 สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบ และได้ทำการแข่งขันในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และคว้ารางวัลชมเชย จากตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีม ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KU Compromise จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mego
รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมสหภาพแรงงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม Mama Consulting
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมมา ณ โอกาสนี้
สำหรับการประนอมข้อพิพาท เป็นกระบวนการที่คู่กรณีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่น เพื่อมุ่งหาทางออกที่คู่พิพาทต้องการภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางการแปลและตีความอธิบายคำพูดของคู่พิพาทให้ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายมากที่สุด อาทิ ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการตั้งคำถาม เป็นต้น ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการรวมถึงทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานและรับใช้สังคมต่อไป
198639915_504653290958714_6966883101036072342_n 199077176_334662048168747_2464949027044375813_n IMG_9420 IMG_9443 IMG_9484 IMG_9497 IMG_9500 IMG_9503 IMG_9514

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานและระบบการจัดการศึกษาของคณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนการดำเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะ อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” และขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1)Learning Outcomes (2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management ขับเคลื่อนคณะภายใต้หลักการ Small, Smart, Social Responsibility
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Transformation Learning) จาก Lecture Base Learning เป็น Active Base Learning โดยคณะมีการจัดการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
3. การบริหารงานเพื่อสร้างจุดเด่นให้คณะนิติศาสตร์ (Unique Selling Point) เพื่อสร้าง Legal Professional ประกอบกับ Law and New S-Curve และ Law and Start-up มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ (Academic Partnership) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเฉพาะทางและสร้างความเป็นมืออาชีพ สู่การเป็น Faculty of Choice ต่อไป
17 มีนาคม 2564
IMG_7857 IMG_7805-2 IMG_7810 IMG_7829-2 IMG_7833 IMG_7870 IMG_7876 IMG_7893 IMG_7879 IMG_7900 IMG_7767 IMG_7897 IMG_7908 IMG_7910 IMG_7863