คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตร Pre- Master Degree มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกั

Read more