ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด บรรยายพิเศษ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพกฎหมาย : คุณค่าและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ” สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๔ และชั้นปีอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.วิชัย ธัญญพานิชย์ อธิบดีอัยการภาค ๔ คณะผู้บริหารประจำคณะฯ คณะอัยการจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ
ก่อนเริ่มบรรยายท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้นำผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้ประดับเข็มกลัดแสดงความอาลัยที่คณะฯจัดทำขึ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในชีวิตจริงหลังจบการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม และน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป

DSC_1341 DSC_1367 DSC_1381 DSC_1424 DSC_1440 DSC_1470 DSC_1478 DSC_1481 DSC_1482 DSC_1487 DSC_1492 DSC_1493 DSC_1505 DSC_1513 DSC_1525 DSC_1535 DSC_1542 DSC_1566