อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่

ชื่อ- สกุล วุฒิการศึกษา

ชื่อมหาวิทยาลัย

1

 

อาจารย์กชพร  มุสิกบุญเลิศ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

อาจารย์กรรณิการ์  สุริยบูรพกูล

 

– (LL.M.) Master of Laws University of the pacific, Mcgeorge School of Law
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

อาจารย์กังวาน  เหล่าวิโรจนกุล

 

 

– (บธ.ม) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– (M.S.) Master of Science Murray State University
– (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

อาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6

อาจารย์จงสุข  รัตนทายะ

 

– (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7

อาจารย์ชาติรุตม์  เต็มพร้อม

 

– (LL.M.) Master of Laws The London School of Economics and Political Science
– (LL.M.) Master of Laws Iowa State University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8

อาจารย์ชิตพล  ไชยสงเมือง

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9

อาจารย์ณัฏฐานุช  อนันตพันธุ์พงศ์

– (LL.M.) Master of Laws University of California, Berkeley
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11

อาจารย์ดารณี  ราชภูเขียว

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12

อาจารย์เดชา  เปรมฤดีเลิศ

– (ศศ.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13

อาจารย์แทนรัฐ  คุณเงิน

 

– (LL.M.) Master of Laws Latrobe University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

อาจารย์ธัญมน  นาคชัยวัฒนา

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15

อาจารย์นรากร  วรรณพงษ์

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16

อาจารย์นิติธร  ล้ำเหลือ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17

อาจารย์บุษกร  ปราบ ณ ศักดิ์

 

– (LL.M.) Master of Laws The University of London
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18

อาจารย์ปริศนา  คำชาย

 

– (LL.M.) Master of Laws Macquarie University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19

อาจารย์ปัฐมาภรณ์  สินทรัพย์

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร  บุตรวงค์

 

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy La Trobe University
– (LL.M.) Master of Laws Latrobe University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21

อาจารย์พงศ์จรัส  รวยร่ำ

 

– (ศศ.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

22

อาจารย์พิทักษ์  ไทยเจริญ

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23

อาจารย์ภาณุ  ธีรภานุ

– (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง

– Doctorat d’ Universit de Droit University of Bordeaux I
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25

อาจารย์ยศ  นาคะเกศ

– (รอ.ม.) การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26

อาจารย์รวดี  สุทธิศาสตร์

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27

รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล

 

 

 

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy Lancaster University
– (LL.M.) Master of Laws Vrije Univeriteit Brussels
– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28

รองศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

29

อาจารย์วิกานดา  ไหวพริบ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

30

ผู้ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

– (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31

อาจารย์ศิริชัย  วัฒนโยธิน

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32

อาจารย์ศุภกัญญา  แข็งแรง

 

– The Master’s Degree in Law Université Lyon 2, France.
– The Bachelor’ Degree in Law Université Lyon 2, France.

33

อาจารย์สกุนา  ทิพย์รัตน์

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34

อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ

– (LL.M.) Master of Laws University of Aberdeen
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

35

อาจารย์ ดร.สุชาติ  แนวประเสริฐ

 

 

– (น.ด.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

36

อาจารย์สุรสีห์  โกศลนาวิน

– (สค.ม.) สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37

อาจารย์สุวิทย์  กุหลาบวงษ์

 

– (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร

38

อาจารย์เสรี  ศรีหะไตร

 

– (พบ.ม.) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39

อาจารย์แสงเทียน  พลายบัว

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

40

อาจารย์ พ.ต.ท.อังกูร  วัฒนรุ่ง

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41

อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท

 

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

42

อาจารย์อาคม  ตุลาดิลก

 

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy Michigan State University, U.S.A.
– (M.A.) Master of Arts Michigan State University, U.S.A
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43

Lect.Bounyadeth Daopasith

 

 

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy Rangsit University
– (LL.M.) Master of Laws Tsukuba University
– (LL.B.) Bachelor of Law National University of Laos

44

Lect.Manolinh hepkhamvong

 

– Master of science University of the Philippines
– Bachelor of Laws Law in national University of Laos