คณาจารย์

19 อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ
Lect. Kachabhon Musikboonlert, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว
Lect. Kanyarat Khotphukiew, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล
Asst.Prof.Kittibodee Yaipool, LL.M

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 23  อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ (ลาศึกษาต่อ)
Lect. Nuttawan Arumwiroj, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เนติบัณฑิตไทย  (นบท.)
 10  อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
Lect. Daranee Rajphukiew, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เนติบัณฑิตไทย  (นบท.)
9 อาจารย์บุษกร  ปราบณศักดิ์
Lect. Busakorn Prabnasak,LL.M.

 • Master of Laws in International Business Law (LL.M)
  King’s College London  (United Kingdom)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.)
8 อาจารย์ปริศนา คำชาย
Lect. Prisana  Kumchai,LL.M.

 • Master of Laws (LL.M) (International Environmental Law) Macquarie University  (Australia)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์
Dr.Parichat Buthwong

 • Doctor of Juridical Science / La Trobe University, Australia.
 • Master of Laws (LL.M) (International Business Law) Latrobe University Australia
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma (International Business Law) Aberdeen University, U.K.
14 อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ (ลาศึกษาต่อ)
Lect. Pitak Thaichareon, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เนติบัณฑิตไทย  (นบท.)
17
อาจารย์ยศ  นาคะเกศ
Lect.Yos  Nakakes,LL.M.

 • Master of public and private management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2521)
 • เนติบัณฑิตไทย  (นบท.) (33/2523)
 • วุฒิบัตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2547
DSC_2570 อาจารย์ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์
Lect. Buthamabhon Sinsap,LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
DSC_2610 อาจารย์นรากร วรรณพงษ์
Lect. Narakorn Wannapong,LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 อาจารย์รวดี สุทธิศาสตร์
Lect. Rawadee Suthisart, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

12 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
Asst.Prof. Wanida Sangsarapan, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
S__32448579  อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา (ลาศึกษาต่อ)
Lect. Worawit Chaiyata

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Law58-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์

Asst.Prof.Weerasak Jaruchainiwat

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ/อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะ

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 อาจารย์ศุภกัญญา แข็งแรง  (ลาศึกษาต่อ)
Lect. Supakanya Kaengrang, LL.M.

 • Master of Law Fundamental Private Law, Université Jean Moulin Lyon III, France.
 • Master of Business Law (Honours) (Corporate Social Responsibility), Université Lumière Lyon II, France.

 

 IMG_9430  อาจารย์สกุนา ทิพย์รัตน์
Lect. Sakuna Thipparut, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.)
 13140958_1166412313377625_1428731130_n  อาจารย์ ดร.สุชาติ  แนวประเสริฐ
Lect. Suchat Naewprasert, LL.M.

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4 อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท
Lect. Assadawut Wasanart, LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (น.ม.) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (์NIDA)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เนติบัณฑิตไทย  (นบท.)
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านงานบริหารองค์กร

 • ปริญญาเอกเภสัชศาสตร์  Wales Cardift University
 • ปริญญาโทเภสัชอุตสาหกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 DSC_8940 อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน
Lect.Taenrat Kunngern, LL.M.

 • Master of Global business Law (LL.M) Latrobe University (Australia)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 37488142_2015757601808112_6519005832653307904_n อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล
Lect.Runglawan Sudmoon

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ชีววิทยา, เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 S__136544268 อาจารย์ภานุพงษ์ ไชยนาพันธ์
Lect.Phanupong Chainapan , LL.M.

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 80988428_566938094159311_3831563809642774528_o  อาจารย์พีรันธร วีระภรณ์พิมล
Lect.Peeruntorn Weerapornpimon

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น