ชื่อ- สกุล วุฒิการศึกษา

ชื่อมหาวิทยาลัย

1

อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

อาจารย์กรรณิการ์  สุริยบูรพกูล

– (LL.M.) Master of Laws University of the pacific, Mcgeorge School of Law
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

อาจารย์กังวาน  เหล่าวิโรจนกุล

– (บธ.ม) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– (M.S.) Master of Science Murray State University
– (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

อาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6

อาจารย์จงสุข  รัตนทายะ

– (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7

อาจารย์ณัฐ์วารุตม์  เต็มพร้อม

– (LL.M.) Master of Laws The London School of Economics and Political Science
– (LL.M.) Master of Laws University of Iowa
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  8  อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท  – (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 – (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9

อาจารย์ณัฏฐานุช  อนันตพันธุ์พงศ์

– (LL.M.) Master of Laws University of California, Berkeley
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10

อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11

อาจารย์ดารณี  ราชภูเขียว

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12

อาจารย์เดชา  เปรมฤดีเลิศ

– (ศศ.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13

อาจารย์แทนรัฐ  คุณเงิน

– (LL.M.) Master of Laws Latrobe University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

อาจารย์ธัญมน  นาคชัยวัฒนา

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15

อาจารย์นรากร  วรรณพงษ์

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16

อาจารย์นิติธร  ล้ำเหลือ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17

อาจารย์บุษกร  ปราบ ณ ศักดิ์

– (LL.M.) Master of Laws  King’s college London
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18

อาจารย์ปริศนา  คำชาย

– (LL.M.) Master of Laws Macquarie University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19

อาจารย์ปัฐมาภรณ์  สินทรัพย์

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20

ดร.ปาริฉัตร  บุตรวงค์

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy La Trobe University
– (LL.M.) Master of Laws La Trobe University
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21

อาจารย์พงศ์จรัส  รวยร่ำ

– (ศศ.ม.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

22

อาจารย์พิทักษ์  ไทยเจริญ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23

อาจารย์ภาณุ  ธีรภานุ

– (บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– (ศ.บ.) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง

– Doctorat d’ Universit de Droit University of Bordeaux I
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25

อาจารย์ยศ  นาคะเกศ

– (รอ.ม.) การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

ดร.รวดี  สุทธิศาสตร์

– (น.ด.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-(น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27

รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy Lancaster University
– (LL.M.) Master of Laws Vrije Univeriteit Brussels
– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28

รองศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

29

อาจารย์วิกานดา  ไหวพริบ

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

30

ผู้ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

– (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (ร.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31

อาจารย์ศิริชัย  วัฒนโยธิน

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32

อาจารย์ศุภกัญญา  แข็งแรง

-(Ph.D) Doctorat de Droit Privé

-(LL.M.) Droit des affaires

-(LL.M) Droit privé fondamental

-Paris 2 Panthéon-Assas University, France

-Université Lumière Lyon 2, France

-Université Jean Moulin Lyon 3, France

– (LL.B.) Bachelor’ Degree in Law Université Lyon 2, France.

33

ดร.สกุนา  ทิพย์รัตน์

-(น.ด.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34

อาจารย์สิรยา เล็กประเสริฐ

– (LL.M.) Master of Laws University of Aberdeen
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

35

ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฏประเสริฐ

– (น.ด.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

36

อาจารย์สุรสีห์  โกศลนาวิน

– (สค.ม.) สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37

อาจารย์สุวิทย์  กุหลาบวงษ์

– (ร.ม.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร

38

อาจารย์เสรี  ศรีหะไตร

– (พบ.ม.) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39

อาจารย์แสงเทียน  พลายบัว

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

40

อาจารย์ พ.ต.ท.อังกูร  วัฒนรุ่ง

– (น.ม.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– (น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41

อาจารย์อาคม  ตุลาดิลก

– (Ph.D.) Doctor of Philosophy Michigan State University, U.S.A.
– (M.A.) Master of Arts Michigan State University, U.S.A.