ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
๑.ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะ
๒.อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๓.อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔.อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์
๕.ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ คณะกรรมการประจำคณะ
๖.อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ
๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๘.อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
๙.อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๑๐.นางพัชราพรรณ อินทร์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑.นางสาวจุฬาพร แสนโคตร เลขานุการ
๑๒.นางสาวศิรินพร แพงศรี เลขานุการ
ทั้งนี้ได้หารือถึงทิศทางนโยบายและแผนการพัฒนาคณะฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน

DSC_1888 DSC_1891 DSC_1901