กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทั่วไป

นางวณิชชา แสนสีหา

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางณัฐพัชร์ สีสมน้อย

นักจัดการงานทั่วไป

นางพัชราพรรณ อินทร์นอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา เสมอสมัย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอลิษา แสงหาชัย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก

นักวิชาการการเงิน

นางสาวสุปรียา ประดับการ

นักวิชาการบัญชี

การบริหารกิจการพิเศษ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวจินตนา บุ้งทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ บูระวงษ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุนันทา มัครมย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ มูลเทพ

พนักงานบริหารจัดการทั่วไป

นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายจตุพล ชื่นอุทัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

นายอนุชิต ปัสสาสุ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศริน ดาวสาวะ

พนักงานบริหารวิชาการ

งานแผนและประกันคุณภาพ

นางพัชราพรรณ อินทร์นอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ

นักจัดการงานทั่วไป

งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐพชร์ สีสมน้อย

นักจัดการงานทั่วไป

นางวนิชา แสนสีหา

นักจัดการงานทั่วไป

งานการเงินและพัสดุ

นางสาววิจิตรา เสมอสมัย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอลิษา แสงหาชัย

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุปรียา ประดับการ

นักบัญชี

งานสนับสนุนเครือข่ายทางวิชาการ

นางสาวภัทรา วรลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไป

นายปรเมษฐ์ ศรีวงศ์ราช

พนักงานบริหารวิชาการ

นายเวไนย ระวิวรรณ

พนักงานบริหารวิชาการ

นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

พนักงานบริหารวิชาการ

นายดนุชเดช ปัญจมาตย์

พนักงานบริหารวิชาการ

นายกฤษฎ์ ศรีสวัสดิ์

พนักงานบริหารวิชาการ

งานอาคารและสถานที่

นายสุริยาวุธ วงศ์ชัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา

ช่างเทคนิค

นายนภดล ธรรมศิริ

คนงาน

นายยุทธจิตร์ สินโพธิ์

พนักงานขับรุยนต์

นายทวี ต้นคำ

คนสวน

นางทองร้อย เชื้อสาวะถี

แม่บ้าน

นางฤทัย สีดี

แม่บ้าน

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

นางสาวธัญชนก แดงทน

พนักงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวชัญญานุช ศรีอ่อน

นักจัดการงานทั่วไป