ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

ประธานคณะกรรมการ

อาจารย์ยศ นาคะเกศ

กรรมการ

อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฎประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

เลขานุการ

นางสาวศิรินพร แพงศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

ผู้ช่วยเลขานุการ