รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

คณบดี

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ณรงค์วิชย์ มหาศิริกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

อาจารย์ปริศนา คำชาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการเพื่อสังคม

อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์