ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

คณบดี

รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

อาจารย์ปริศนา คำชาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเครือข่ายทางวิชาการ

อาจารย์กชพร มุสิบุญเลิศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี