สืบสานงานประเพณี “บุญสมมาบูชานาค”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีเปิดงานบุญสมมาบูชานาค สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3

ทีมนิติฯ มข. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลองเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3 (National Mediation Competition 2021) จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขันการประนอมข้อพิพาท โดยจัดให้มีสถานการณ์จำลองในข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” โดยตัวแทนนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ประเภททีมผู้ประนอม และร่วมแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 (พริกแกงหมูกรอบ)
นางสาวยุวนันท์ ธรรมสอน
นายภูริวัฒน์ จิรานันตรัตน์
ทีมที่ 2 (สุดยอด)
นายกิตติพงศ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวชนัญชิดา ศรีสอน
ทีมที่ 3 (Splendid)
นายนัทธพงศ์ เจียงวิลาวัณย์
นางสาวอัจฉรา ปิ่นแก้ว
ทีมที่ 4 (สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ ม.ข.)
นาย ปิตุรัตน์ สาแก้ว
นายปุลพัชร จิตต์ศรัทธา
โดยมีอาจารย์ดร.สุชาติวัฒน์ ณัฏประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า ทีมที่ 4 สหภาพแรงงาน คณะนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบ และได้ทำการแข่งขันในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และคว้ารางวัลชมเชย จากตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีม ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KU Compromise จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mego
รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมสหภาพแรงงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม Mama Consulting
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมมา ณ โอกาสนี้
สำหรับการประนอมข้อพิพาท เป็นกระบวนการที่คู่กรณีจะเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่น เพื่อมุ่งหาทางออกที่คู่พิพาทต้องการภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางการแปลและตีความอธิบายคำพูดของคู่พิพาทให้ออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายมากที่สุด อาทิ ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการตั้งคำถาม เป็นต้น ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดโอกาสและพื้นที่ในการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการรวมถึงทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานและรับใช้สังคมต่อไป
198639915_504653290958714_6966883101036072342_n 199077176_334662048168747_2464949027044375813_n IMG_9420 IMG_9443 IMG_9484 IMG_9497 IMG_9500 IMG_9503 IMG_9514

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

อธิการบดีเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานและระบบการจัดการศึกษาของคณะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนการดำเนินการร่วมกับคณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะ อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” และขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1)Learning Outcomes (2) Lifelong Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management ขับเคลื่อนคณะภายใต้หลักการ Small, Smart, Social Responsibility
2. การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Transformation Learning) จาก Lecture Base Learning เป็น Active Base Learning โดยคณะมีการจัดการศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
3. การบริหารงานเพื่อสร้างจุดเด่นให้คณะนิติศาสตร์ (Unique Selling Point) เพื่อสร้าง Legal Professional ประกอบกับ Law and New S-Curve และ Law and Start-up มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ (Academic Partnership) เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเฉพาะทางและสร้างความเป็นมืออาชีพ สู่การเป็น Faculty of Choice ต่อไป
17 มีนาคม 2564
IMG_7857 IMG_7805-2 IMG_7810 IMG_7829-2 IMG_7833 IMG_7870 IMG_7876 IMG_7893 IMG_7879 IMG_7900 IMG_7767 IMG_7897 IMG_7908 IMG_7910 IMG_7863

Retreat งานนโยบาย มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย เพื่อให้มีความรู้และจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย ส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาชีพกฎหมาย   ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน การบริหารงานของคณะเป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(1) หลักคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา

(2) หลักประสิทธิภาพ

(3) หลักการพึ่งตนเอง

(4) หลักการบริหารจัดการที่ดี

ซึ่งในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมบุคลากร ถ่ายทอดงานนโยบายกับคณาจารย์และบุคลากร เพื่อทบทวนความเข้าใจและถ่ายทอดนโยบายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ดังนี้

  1. การพัฒนาขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ภายใต้แผนการพัฒนาระยะที่ 3 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) Learning Outcomes (2) Life long Learning (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary (4) Jurisprudence Ecosystem (5) Co-Creation (6) Result Based Management และพร้อมขับเคลื่อนคณะภายใต้แนวคิด Small, Smart, Social Responsibility
  2. การตั้งเป้าหมายพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx200
  3. การจัดการศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่ (Education Transformation) จาก Lecture Base สู่ Learning Base ประกอบด้วย (1) Academic Classroom (2) Intensive Classroom (3) Dialogue Classroom และ (4) Evaluation
  4. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อทำ Be Legal Professional Project พร้อมยกระดับรายวิชาในหลักสูตรเทียบคุณวุฒิทางวิชาชีพ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ต้องมีองค์ประกอบ คือ Law, Vision และ Project พร้อมทั้งต้องกล้าคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศรวมถึงการบริการวิชาการเพื่อสังคมต่อไป

S__46202884 S__46202886 S__46202887 IMG_7650

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตร Pre- Master Degree มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ KKBS ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตร Pre-Degree มุ่งสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer)

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นแรกสำหรับโครงการโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ภายใต้หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต  PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_6023

IMG_5890

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ คุณกังวาล เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วม

IMG_6003

รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชน ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Curriculum) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) และเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้”

IMG_5949 IMG_5959

ต่อมา รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงโครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ว่า เป็นโครงการที่ได้มีความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาเพื่อสะสมหน่วยกิต PRE – MASTER DEGREE โดยออกแบบร่วมกัน ระหว่างคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากทางด้านกฎหมาย จะทำให้นักศึกษาเองมีโอกาสมีงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเอง เข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น ดังนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่เราคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีโครงการในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่อาจจะเป็นสายอื่นๆตามที่น่าสนใจและก็ตอบสนองตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศต่อไป

IMG_5903 IMG_5914 IMG_5925 IMG_6016

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ทีมีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

IMG_6033 IMG_6049 IMG_6056 IMG_6078

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือสร้าง Academic Partnership พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษารองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี อาจารย์ไพทูร นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (มอดินแดง) อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  อาจารย์พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

IMG_4962 IMG_4965 IMG_4985 IMG_4988 IMG_4993 IMG_4997 IMG_4999 IMG_5005

โอกาสนี้ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การบูรณาการหลักสูตรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการบริการวิชาการเพื่อสังคม มีแนวทางดังนี้

  1. การพัฒนาหลักสูตร Pre-University หรือ Pre-degree สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจด้านกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  2. การออกแบบห้องเรียน Law and Social Justice ในโรงเรียน
  3. การบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยสร้างเครือข่ายจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูในโรงเรียน ที่มีความสนใจด้านกฎหมาย
  4. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem Base Learning และ Phenomenal Base Learning (PBL)

ซึ่งจะได้มีการสร้างสรรค์และออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยมีเป้าหมายดำเนินการในปีการศึกษา 2564 นี้

IMG_4949 IMG_4972 IMG_4976 IMG_4978 IMG_4979 IMG_4981 IMG_5013

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารุ่นที่ 1เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Entrepreneurial Lawyer

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน และอาจารย์ณรงค์วิทย์ มหาศิริกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และ ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยลักษณะเด่นที่สำคัญของโครงการ คือการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Thailand 4.0

โครงการฯนี้ถือเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและเทียบเท่ารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

IMG_4846 IMG_4849 IMG_4852 IMG_4871 IMG_4873 IMG_4882 IMG_4890 IMG_4893 IMG_4901 IMG_4904 IMG_4912 IMG_4915 IMG_4923 IMG_4924 IMG_4926 IMG_4929 IMG_4932 IMG_4942

ภาพบรรยากาศการชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเชนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และทำการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 683 คน

DSC_2959 DSC_2971 DSC_2990 DSC_3002 DSC_3057 DSC_3058 DSC_3103 DSC_3124 DSC_3136 DSC_3164 DSC_3174 DSC_3231

DSC_4566 DSC_4576 DSC_4582 IMG_3227 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3292 IMG_3299 IMG_3330 IMG_3348 DSC_4721 DSC_4727DSC_4735 DSC_4738 DSC_4771 DSC_4785DSC_4792 DSC_4796 DSC_4802 DSC_4803DSC_4805 DSC_4807 DSC_4814 DSC_4836DSC_4840 DSC_4842 DSC_4844 DSC_4848DSC_4856 DSC_4862 DSC_4864

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ที่ปรึกษานายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” บริเวณหน้าศาลแขวงขอนแก่น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย

192590 192591 IMG_6227 IMG_6231 IMG_6233 IMG_6292IMG_6289