ประวัติความเป็นมา

ยุคแห่งการก่อตั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพื่อตอยสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มจัดการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจำนวน 103 คน

คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยกำหนดให้ “วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนาคณะ
พระพุทธชินสีห์ พระประจำคณะนิติศาสตร์
พิธีพุทธภิเษกพระประจำคณะนิติศาสตร์

◊ ยุคแห่งการพัฒนา

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี คณะนิติศาสตร์ ได้มีบทบาทและภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย และการบริการวิชาการให้กับสังคม อีกทั้งยังมีศูนย์บริการคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อีกทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกฎหมายรับใช้สังคม

ยุคการเปลี่ยนแปลง

กว่า 15 ปี ของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลของความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นในการปรับตัวและยกระดับการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีลักษณะเปิด (Open Education Resource) ที่มีความสะดวกสบายและแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ให้ตอบสนองต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัล มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้ คิด วิเคราะห์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานการณ์ได้มากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อโยงความรู้และเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา (Real Time)

ปรัชญาของคณะ (Philosophy)

คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอรปด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย นิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย

พันธกิจ (Mission)

(1) การผลิตบัณฑิตทางกฎหมาย

     1.1 มีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย

     1.2 มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

     1.3 มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยากร (Interdisciplinary) สำหรับศตวรรษที่ 21

     1.4 มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง

     1.5 มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

(2) งานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม

(3) การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม

(4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(5) การปลูกฝังวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคณะ ระยะที่ 3