Archives กุมภาพันธ์ 2018

นศ.เครือข่ายฯ ลงพื้นที่เรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยได้มีเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน (Student’s Network for Human Rights@KKU) และนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา

โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้

  • การรับฟังและแลกเปลี่ยน การจัดการทรัพยากรร่วมกับของภาครัฐกับชุมชน ภายใต้โครงการจอมป่า โดยเจ้าหน้าที่อุทยานภูผาม่าน
  • การสำรวจพื้นที่ทำเกษตรของชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน
  • การลงพื้นที่ศึกษาในเขตป่าชุมชน และซำต่างๆ (ทรัพยากรน้ำ) ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน
  • การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ถ้ำค้างคาว
  • กิจกรรมอาสา “ทำแนวกั้นไฟ”
  • การฟังเทศน์เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” โดยเจ้าอาวาสวัดป่าซำผักหนาม
  • การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับป่า วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 ฤดู

ทั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน การได้ศึกษาเรียนรู้สิทธิในพื้นที่จริง และมองปัญหาชุมชนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้นักศึกษามีกระบวนทัศน์ที่เข้าใจชุมชน ภาครัฐ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเป็นนักกฎหมายและนักปกครองที่เข้าใจสังคม ชุมชน คำนึงถึงความยุติธรรมทางสังคม การมีนิติทัศนะที่รับใช้สังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน

ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0001 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0002 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0003 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0004 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0005 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0006 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0007 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0008 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0009 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0010 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0011 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0012 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0013 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0014 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0015 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0016 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0017 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0018 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0019 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0020 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0021 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0022 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0023 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0024 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0025 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0026 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0027 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0028 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0029

คณะนิติศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ด้านระบบ KKUFMIS

คณะนิติศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ด้านระบบ KKUFMIS

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดีและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของคณะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ KKUFMIS (Knon kaen University Fiscal Management Information System) ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่บุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการตามระบบ KKUFMIS

DSC_1073 DSC_1078 DSC_1080 DSC_1088 DSC_1091 DSC_1094

กระบวนการด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้แจ้งนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดทำกระบวนการงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 491/2560) เรื่อง มาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีมาตรการลงโทษดังต่อไปนี้
1. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งแรก ให้บำเพ็ญประโยชน์ 30 ชั่วโมง
2. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งที่ 2 ขึ้นไป  ให้ตัดคะแนนความประพฤติ เกณฑ์ตัดคะแนน 5 – 10 คะแนน
ซึ่งจะมีผลต่อการขอทุนการศึกษา การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา และการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
>>> กระบวนงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์

คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

“คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม”

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษากฎหมายและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเตรียมบุคลากรทางกฎหมาย รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

โครงการนี้ เป็นโครงการนำร่องในการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 สามารถต่อยอดระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีนักศึกษาชั้นปี 4 ของคณะนิติศาสตร์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศในการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์และสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

หมายเหตุ โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581

DSC_9486 DSC_9489 DSC_9507 DSC_9516 DSC_9518 DSC_9520 DSC_9529 DSC_9540 DSC_9552 DSC_9558 DSC_9562 DSC_9566

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวาระสำคัญเรื่อง “ทบทวนภาระกิจจุดแข็งจุดอ่อนทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑”
นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.วนิดาแสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พงศ์จรัศ รวยร่ำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จงสุข รัตนทายะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และอาจารย์ยศ นาคะเกศ ที่ปรึกษาประจำคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_9388 DSC_9391 DSC_9394 DSC_9398

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 2247 7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569

E-mail : ajtfoundation@gmail.com

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ajinomotofoundation.or.th/post-japan-10/

AseanOne_Poster-e1513671283423

ประชุมคณาจารย์ ระดมความคิดเห็นร่วมกำหนดทิศทางคณะฯ 20 ปี

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี ดำเนินการประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอท์ แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมถ่ายทอดนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงนโยบายที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ คือ การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) โดยบทบาทและภารกิจของคณะนิติศาสตร์คือ การผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย การสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย การบริการสังคมทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2561 ไว้ 4 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม และเสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคณะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ ระบบคิด ให้บัณฑิตทางกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างสากล พร้อมทั้ง ปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรมทางสังคม คณะจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ สร้างชุดความรู้ ที่ใช้ได้จริง จึงได้ทำการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเสนอความคิด เพื่อร่วมกันออกแบบที่ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ตอบโจทย์งานยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนฐานราก ตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ (i-Gen หรือ Gen Alpha) และต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์ “เติมเต็ม” และ “ต่อยอด” โดยยุทธศาสตร์คณะ 20 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้อง Small Smart และ Social Responsibility

DSC_8017 DSC_8031 DSC_8040 DSC_8071 DSC_8099 DSC_8113 DSC_8120 DSC_8128 DSC_8154 DSC_8191 DSC_8203 DSC_8208 DSC_8218 DSC_8239 DSC_8247