นศ.เครือข่ายฯ ลงพื้นที่เรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเรียนรู้สิทธิ เรียนรู้ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยได้มีเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน (Student’s Network for Human Rights@KKU) และนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา

โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้

  • การรับฟังและแลกเปลี่ยน การจัดการทรัพยากรร่วมกับของภาครัฐกับชุมชน ภายใต้โครงการจอมป่า โดยเจ้าหน้าที่อุทยานภูผาม่าน
  • การสำรวจพื้นที่ทำเกษตรของชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสาน
  • การลงพื้นที่ศึกษาในเขตป่าชุมชน และซำต่างๆ (ทรัพยากรน้ำ) ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน
  • การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ถ้ำค้างคาว
  • กิจกรรมอาสา “ทำแนวกั้นไฟ”
  • การฟังเทศน์เรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” โดยเจ้าอาวาสวัดป่าซำผักหนาม
  • การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับป่า วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน 3 ฤดู

ทั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิทธิชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน การได้ศึกษาเรียนรู้สิทธิในพื้นที่จริง และมองปัญหาชุมชนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้นักศึกษามีกระบวนทัศน์ที่เข้าใจชุมชน ภาครัฐ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเป็นนักกฎหมายและนักปกครองที่เข้าใจสังคม ชุมชน คำนึงถึงความยุติธรรมทางสังคม การมีนิติทัศนะที่รับใช้สังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน

ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0001 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0002 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0003 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0004 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0005 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0006 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0007 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0008 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0009 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0010 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0011 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0012 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0013 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0014 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0015 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0016 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0017 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0018 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0019 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0020 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0021 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0022 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0023 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0024 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0025 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0026 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0027 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0028 ลงพื้นที่ซำผักหนามจ้_๑๘๐๒๒๖_0029