ประชุมคณาจารย์ ระดมความคิดเห็นร่วมกำหนดทิศทางคณะฯ 20 ปี

คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี ดำเนินการประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอท์ แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมถ่ายทอดนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงนโยบายที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ คือ การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) โดยบทบาทและภารกิจของคณะนิติศาสตร์คือ การผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย การสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย การบริการสังคมทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2561 ไว้ 4 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม และเสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคณะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ ระบบคิด ให้บัณฑิตทางกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างสากล พร้อมทั้ง ปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรมทางสังคม คณะจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ สร้างชุดความรู้ ที่ใช้ได้จริง จึงได้ทำการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเสนอความคิด เพื่อร่วมกันออกแบบที่ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ตอบโจทย์งานยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนฐานราก ตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ (i-Gen หรือ Gen Alpha) และต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์ “เติมเต็ม” และ “ต่อยอด” โดยยุทธศาสตร์คณะ 20 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้อง Small Smart และ Social Responsibility

DSC_8017 DSC_8031 DSC_8040 DSC_8071 DSC_8099 DSC_8113 DSC_8120 DSC_8128 DSC_8154 DSC_8191 DSC_8203 DSC_8208 DSC_8218 DSC_8239 DSC_8247