ประกาศฯ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ประกาศฯ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
>> ประกาศ กกต. เรื่อง แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๔ /๒๕๖๑)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ -04

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๔ /๒๕๖๑)

เรื่อง  หมายเลขกลุ่มนักศึกษา

คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นไปตามลำดับการยื่นใบสมัคร ดังนี้

กลุ่ม “ นิติศาสตร์ร่วมใจ”         หมายเลข ๑

ขอขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๓ /๒๕๖๑)

เรื่อง  ขอขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งฯ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ยังไม่มีกลุ่มนักศึกษายื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นสมควรขยายเวลาการสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑    จากเดิม ในวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

กระบวนการด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้แจ้งนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดทำกระบวนการงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 491/2560) เรื่อง มาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีมาตรการลงโทษดังต่อไปนี้
1. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งแรก ให้บำเพ็ญประโยชน์ 30 ชั่วโมง
2. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งที่ 2 ขึ้นไป  ให้ตัดคะแนนความประพฤติ เกณฑ์ตัดคะแนน 5 – 10 คะแนน
ซึ่งจะมีผลต่อการขอทุนการศึกษา การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา และการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
>>> กระบวนงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ได้จาก www.ojp.go.th
>>> หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานกระทรวงยุติธรรม

แจ้งตารางการให้คำปรึกษาคณาจารย์(คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560)

ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี1-60

แจ้ง >> ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี 1- ปีการศึกษา 2560 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เข้าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ

**** หมายเหตุ :กรณีนักศึกษามีปัญหาการเข้าพบอาจารย์ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่
– นางสุฑาทิพย์ แก้วหาวงค์ (พี่ยุ) ห้องสำนักงานคณบดี 2 เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 12
– นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ห้องงานบริการการศึกษา เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 16 , 095-6594034

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ (ภาคบัณฑิต)

ก ำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคบัณฑิต)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ประดิษฐ์ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ภาคบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
ณ คณะนิติศาสตร์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และศำลจังหวัดขอนแก่น
>> กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-๒๕๖๐

                                                                             >> กลุ่ม-1 ห้องบรรยาย 1

                                                                             >> กลุ่ม-2 ห้องบรรยาย 2

                                                                             >> กลุ่ม-3 ห้องบรรยาย 3

ประกาศกลุ่มเรียนวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

000147

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 5

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 6

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 7

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 8

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 9

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 10

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 11

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 12

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 13

รายชื่อนักศึกษาวิชา 000147 ศาสตร์ของความสุข กลุ่ม 14