คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ

“คณะนิติศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม”

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษากฎหมายและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเตรียมบุคลากรทางกฎหมาย รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

โครงการนี้ เป็นโครงการนำร่องในการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 สามารถต่อยอดระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีนักศึกษาชั้นปี 4 ของคณะนิติศาสตร์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศในการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์และสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

หมายเหตุ โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาคณะฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581

DSC_9486 DSC_9489 DSC_9507 DSC_9516 DSC_9518 DSC_9520 DSC_9529 DSC_9540 DSC_9552 DSC_9558 DSC_9562 DSC_9566