คณะนิติศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ด้านระบบ KKUFMIS

คณะนิติศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ด้านระบบ KKUFMIS

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดีและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของคณะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ KKUFMIS (Knon kaen University Fiscal Management Information System) ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่บุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการตามระบบ KKUFMIS

DSC_1073 DSC_1078 DSC_1080 DSC_1088 DSC_1091 DSC_1094