ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวาระสำคัญเรื่อง “ทบทวนภาระกิจจุดแข็งจุดอ่อนทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑”
นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผศ.วนิดาแสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย
ผศ.วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พงศ์จรัศ รวยร่ำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จงสุข รัตนทายะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และอาจารย์ยศ นาคะเกศ ที่ปรึกษาประจำคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_9388 DSC_9391 DSC_9394 DSC_9398