กระบวนการด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้แจ้งนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดทำกระบวนการงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 491/2560) เรื่อง มาตรการลงโทษวินัยนักศึกษาที่กระทำผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีมาตรการลงโทษดังต่อไปนี้
1. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งแรก ให้บำเพ็ญประโยชน์ 30 ชั่วโมง
2. ถูกตรวจจับไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งที่ 2 ขึ้นไป  ให้ตัดคะแนนความประพฤติ เกณฑ์ตัดคะแนน 5 – 10 คะแนน
ซึ่งจะมีผลต่อการขอทุนการศึกษา การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา และการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
>>> กระบวนงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและให้บำเพ็ญประโยชน์