Archives 2018

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ นำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๔ คน บัณฑิตชายจำนวน ๙๕ คน บัณฑิตหญิงจำนวน ๑๗๙ คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต

47682011_2078162352263021_4731952597433319424_n47578628_2078162342263022_3760645386960633856_o 47680438_2078162525596337_3645273279670779904_o 47684095_2078162482263008_6070095249579966464_o47128035_2078162578929665_2565579030430482432_o 47578831_2078162492263007_638613138144493568_o

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561

คณะนิติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง โดยการขับเคลื่อน (1) นโยบาย Interactive Learning (2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และ (3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาคณะโดยรวม ดังต่อไปนี้

(1) การขับเคลื่อนนโยบาย Interactive Learning เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กฎหมายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Smart Learning and Smart Classroom เป็นโครงการนำร่องการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ตามนโยบาย Interactive Learning ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Online 2.การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ 3. การจัดหลักสูตรการเรียนในรูปแบบ Open Source

คณะเชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสอนวิชานิติศาสตร์จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้กฎหมายในมิติใหม่ ๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้มากกว่าการท่องจำ รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ Problem Based Learning ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดและเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21

(2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีดำริร่วมกันในการสร้างเครือข่ายร่วมมือในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกันในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

โดยผู้บริหารทั้งสามสถาบันได้แก่ อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือร่วมกันและเห็นชอบในหลักการเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันอย่างเป็นทางการ ใน 4 ประเด็น คือ 1.การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ในลักษณะ Showcase 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี (Show and Share : Best Practice) และ 4.การจัดเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/สื่อสารสนเทศ (Virtual Classroom)

(3) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะพิจารณาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านกฎหมายและวิทยาศาสตร์ ตามนโยบาย Faculty of Choice เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบและรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย มุ่งประสงค์ต่อการพัฒนานักศึกษากฎหมายให้มีความรอบรู้และนิติทัศนะ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะได้เสนอรายงานประจำปี พ.ศ.2561 ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลการบริหารจัดการคณะอย่างมีธรรมาภิบาล ผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี รายงานทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่
– รายงานทางการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561 (ภาพรวม)
– รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการให้แก่นักศึกษา ประจำปีพ.ศ.2561
– รายงานความก้าวหน้าของโครงการนำร่องการจัดการศึกษารูปแบบ Interactive Learning

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่อการบริหารจัดการคณะ ดังต่อไปนี้
(1) งานวิชาการและการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1.2 การจัดการศึกษาตามแผนการสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคบัณฑิต)
1.3 การปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติม (Interactive Room 4)

(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)

(3) การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2561

#ความสำเร็จของคณะ คือ การรักษาแก่นแท้ในการสร้างคนคุณภาพ และสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

DSC_9136 DSC_9144 DSC_9147 DSC_9148 DSC_9156 DSC_9170 DSC_9172 DSC_9175 DSC_9178 DSC_9188 DSC_9191 DSC_9167

นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดย ร่วมเดินขบวนถ่ายทอดวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ศรัทธามหาชนชาวอีสาน” ให้กับผู้เข้าร่วมชม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน

ขบวนที่ 1 ขบวนนำ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังม
ขบวนที่ 2 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
ขบวนที่ 3 ศรัทธามหาชนชาวอีสาน
และขบวนที่ 4 นางนพมาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายและการบริการวิชาการแก่สังคม ยังมีการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

DSC_9796 DSC_9797 DSC_9799 DSC_9803 DSC_9810 DSC_9821 DSC_9823 DSC_9829 DSC_9830 DSC_9832 DSC_9834 DSC_9835  DSC_9844 DSC_9849 DSC_9846 DSC_9865 DSC_9808 DSC_9819 DSC_9801

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

นศ. คณะนิติฯ โชว์ผลงานวิจัย ประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม

นักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานวิจัยทางกฎหมาย ในรูปแบบโปสเตอร์กว่า 600 ผลงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้การทำวิจัยและประยุกต์ใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคม ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการทำวิจัยว่ามีขั้นตอนอย่างไร ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดเครื่องมือในการวิจัยและการแสวงหาคำตอบ ให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในการเรียนตัวบทกฎหมายมาบูรณาการใช้กับข้อเท็จจริงทางสังคม พร้อมทั้งเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการศึกษากฎหมาย จัดทำรูปเล่มตามแบบแผนทางวิชาการ และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับฟัง
โดย อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กล่าวว่า “สำหรับในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 15 กลุ่ม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม และให้นักศึกษาได้กำหนดประเด็นปัญหา คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนกฎหมาย เนื่องจากนักศึกษาต้องสามารถนำองค์ความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้”
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวคิดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ในการจัดการเรียนในวิชาวิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย นอกจากการเรียนรู้ทักษะในด้านวิชาการ ทักษะในการทำวิจัยที่นักศึกษาต้องค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอรูปเล่มส่งอาจารย์แล้ว แต่คณะยังต้องเสริมทักษะจำเป็นอื่น ๆ เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการพูดการนำเสนอ จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมทักษะดังกล่าวให้นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต”
ในส่วนของนางสาวอนุสรา ไกรโกศล นักศึกษาชั้นปี 4 ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “การจัดการเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาวิจัย ได้เสริมทักษะการทำวิจัย และการเขียนในเชิงวิชาการ เพื่อที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนกันในกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนองานด้วยค่ะ”

DSC_7604 DSC_7629 DSC_7647 DSC_7688 DSC_7694 DSC_7711 DSC_7732 DSC_7741 DSC_7753 DSC_7788 DSC_7802 DSC_7825 DSC_7849 DSC_7857 DSC_7891 DSC_7893 DSC_7894 DSC_7906 DSC_7927 DSC_7956 DSC_7975

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ด่วนที่สุด…… รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนรวมพลคนใจบุญ

ทุนการศึกษา รวมพลคนใจบุญ

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษารวมพลคนใจบุญ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๑

๒. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(ม.๖) ๒.๕๐ ขึ้นไป

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยื่นใบสมัครภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัครทุนการศึกษา มข.

ห้องเรียน 4.0 : เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

รายวิชา 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ โดย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำวิชา จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันให้เพื่อนๆ ฟังและต่อยอดจากประเด็นที่เพื่อนเล่า หรือ สร้างเรื่องใหม่ในการเล่า เพื่อฝึกทักษะการฟังและการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในทำงานด้านกฎหมาย ที่นอกจากต้องมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีทั้งทักษะการพูด ทักษะการฟังและการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย บูรณาการและประยุกต์เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม และปลูกฝังเรื่องนิติทัศนะ ระบบคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ทำหน้าที่เป็น Interactive ควบคู่กับ Information อีกทั้งยังสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เหมาะกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_6472 DSC_6483 DSC_6489 DSC_6490 DSC_6494 DSC_6495 DSC_6497 DSC_6510 DSC_6528 DSC_6532 DSC_6552 DSC_6574 DSC_6582 DSC_6596

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สคบ. ขับเคลื่อนการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมสร้างเครือข่ายเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในการเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสองหน่วยงาน ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ในการนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกรอบความร่วมมือดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  3. สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านชมรมเครือข่าย
  4. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค แก่นักศึกษาโดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

DSC_4516 DSC_4519 DSC_4513 DSC_4533DSC_4529 DSC_4539 DSC_4523 DSC_4532

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ คว้า 2 รางวัล KKU Show and Share ครั้งที่ 8

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์นำโดย อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมส่งผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

(1) ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ชื่อผลงาน : การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) ด้านสนับสนุนการบริหารวิชาการชื่อผลงาน : ห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา : การสร้าง
เครือข่ายคนรุ่นใหม่แห่งสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยผลงาน การบริหารการจัดการการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับ 2 รางวัล คือ

1.รางวัล Popular Vote
2.รางวัลชมเชยด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีได้มีผู้เสนอผลงานร่วม Show and Share ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 125 ผลงาน จากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร

คณะนิติศาสตร์จึงได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีความรู้ทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคม มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

DSC_4562 DSC_4580 DSC_4612 DSC_4646 DSC_4658 DSC_4670 DSC_4682 DSC_4697

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง