ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๔ /๒๕๖๑)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ -04

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๔ /๒๕๖๑)

เรื่อง  หมายเลขกลุ่มนักศึกษา

คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นไปตามลำดับการยื่นใบสมัคร ดังนี้

กลุ่ม “ นิติศาสตร์ร่วมใจ”         หมายเลข ๑