Archives สิงหาคม 2017

พิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์เสริมศิริมงคลน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา… เสียงคำกล่าวบูชาครูดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณอาคารพลศึกษาจากเหล่าบรรดาว่าที่นักกฎหมายโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมเพรียงกันในช่วงเวลา ๑๔.๐๐น.  ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงวุฒิเข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นักศึกษาแต่ละชั้นปี และนักศึกษาภาคบัณฑิตแต่ละรุ่น รวมถึงบรรดาศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างได้เตรียมพานธูปเทียนและดอกไม้ที่บรรจงสรรสร้างนำมาไหว้ครูในวันนี้ อันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ทุกคนมีปัญญาและชี้นำแนวทางในทางทีดีมุ่งหวังให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของสังคม

นอกจากการกล่าวคำบูชาครูเสียงร้องขับขานเพลงพระคุณที่สามที่บรรเลงบทเพลงโดยตัวแทนนักศึกษาและร่วมกันขับร้องออกมาจากใจของทุกคนในบริเวณพิธีได้แสดงถึงความรู้สึกเคารพบูชาพระคุณครู ตัวแทนนักศึกษานำพานไหว้ครู พร้อมทั้งนักศึกษาได้นำพวงมาลัยขึ้นไหว้ครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น ต่อมาเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ โดยนางสาวนุชรินทร์ ชินคำ นักศึกษาชั้นปี ๒ ในเรื่อง “นิติทัศนะรับใช้สังคม” ความว่า  “ที่ใดมีสังคมที่นั่นย่อมมีกฎหมายเพราะกฎหมายคือสิ่งที่ช่วยควบคุมสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข บ้านเรือนไม่อาจขาดเสาเข็มได้ฉันใด สังคมก็ไม่อาจขาดกฎหมายได้ฉันนั้นและการเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุคคลผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมาย  แต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการปลูกฝังอยู่ในจิตใจเพื่อที่จะเป็นบุคลากรที่ดีในสังคม นักกฎหมายเป็นอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่การร่างกฎหมาย การตีความ ตลอดจนการบังคับใช้  ซึ่งในตัวบทกฎหมายแล้ว จะมีช่องโหว่อยู่ในตัวกฎหมายเอง  อีกทั้งอาชีพนักกฎหมายเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินชีวิตคน  หากนักกฎหมายขาดคุณธรรมจริยธรรมอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี้มาหาผลประโยชน์  การกระทำที่ไร้คุณธรรมนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำร้ายคนได้อย่างเป็นวงกว้าง  ดวงตะวันนับเป็นบ่อเกิดสำคัญของพลังงานและแรงงาน คอยประสานและหนุนเกื้อ เอื้อให้ผองชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และต้นไม้ ได้สามารถดำรงคงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติ เช่นเดียวกันกับนักกฎหมาย ที่มีหน้าที่คอยผดุงความสงบ และยุติธรรมให้แก่ชาติบ้านเมือง นำพาให้สังคมดำรงอยู่บนพื้นฐานของความสงบเรียบร้อย   เมื่อสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นนักกฎหมายที่ดีเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรื้อร้น ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก สังคมย่อมจะได้รับการพัฒนาไปทางที่พึงประสงค์ จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน เฉกเช่นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราที่เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีมีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ  สำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง และรวมถึงการเป็นนักกฎหมายที่ดีด้วยการมีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเราในฐานะนักศึกษาวิชากฎหมายต้องใช้หนึ่งสมองต้องศึกษากฎหมายให้รู้ ดวงตาหนึ่งคู่ต้องสอดส่องความสงบยุติธรรม ตามครรลองของสังคม มุ่งดี มุ่งเจริญ เป็นที่ตั้ง  มีวินัยในการดำรงตน บนความละอายต่อบาป ทราบต่อบุญ เกื้อหนุนในคุณธรรมวิถี ต้องรู้จักทำความดีด้วยอุทิศพลังกาย พลังใจ พลังความรู้ จิตใจต้องเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ เป็นลำธารแห่งความดี ที่คอยชะล้างกิเลส ตัณหา คงเหลือแต่ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อตน ร่วมรังสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดกับสังคมส่วนรวมสืบไป…”

หลังจากนั้นได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ให้กับนักศึกษา อาทิ รางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุดของคณะ รางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  พิธีไหว้ครูนั้นได้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ โดยในโอกาสนี้เหล่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ดังคำโบราณท่านกล่าวว่า “ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ” ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น และ “ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี” เป็นต้น

DSC_3543 DSC_3544 DSC_3547 DSC_3551 DSC_3563 DSC_3570 DSC_3571 DSC_3575 DSC_3576 DSC_3584 DSC_3647 DSC_3653 DSC_3655 DSC_3657 DSC_3679 DSC_3682 DSC_3683 DSC_3692 DSC_3693 DSC_3697 DSC_3699 DSC_3705 DSC_3708 DSC_3712 DSC_3718 DSC_3727 DSC_3734 DSC_3740 DSC_3750 DSC_3766 DSC_3775 DSC_3777 DSC_3787 DSC_3789 DSC_3819 DSC_3847 DSC_3852 DSC_3862 DSC_3868 DSC_3870 DSC_3871 DSC_3872 DSC_3874 DSC_3876 DSC_3881 DSC_3889 DSC_3899 DSC_3906 DSC_3908 DSC_3909 DSC_3923 DSC_3926 DSC_3935 DSC_3944 DSC_3947 DSC_3951 DSC_3953 DSC_3954 DSC_3956 DSC_3965 DSC_3971 DSC_3974 DSC_3980 DSC_3990 DSC_3992 DSC_3993 DSC_3996 DSC_3998 DSC_4002 DSC_4003 DSC_4008 DSC_4009 DSC_4012 DSC_4020 DSC_4026 DSC_4027 DSC_4082 DSC_4086 DSC_4089 DSC_4092 DSC_4100 DSC_4105 DSC_4112

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

คณะผู้บริหารร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

“คณะผู้บริหารคณะนิติฯ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ โดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิปรจำคณะ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีได้รับเกียรติจากรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยตัวแทนนักศึกษาได้นำพานธูปเทียน ดอกไม้ที่ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อบูชาระลึกถึงพระคุณครูเพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับตัวเองและประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีและสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายภูบดินทร์ วรชินา นักศึกษาชั้นปี ๔ คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
หลังจากนั้นได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี มอบทุนการศึกษาโครงการพี่ให้น้องกองละ ๑,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเทศนาธรรมเรื่อง “สุจริตกถา” เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้นักศึกษาในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและพัฒนาสังคมต่อไป

DSC_3310 DSC_3356 DSC_3363 DSC_3389 DSC_3399 DSC_3434 DSC_3453 DSC_3467 DSC_3492

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษา บ ไทยบริดจสโตน จำกัด

รับสมัครนักศึกษาเข้ารัับทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติ

๑. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป

๒. มีความประพฤติดี ม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

**** ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

QR code ทุนบริดจสโตน 60

นิติฯ มข. มุ่งจัดการสอนแบบ Interactive เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คณะนิติศาสตร์ มข. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายกับสังคม เน้นพัฒนาผู้เรียนคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคม

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มข. ได้เปิดสอนรายวิชากฎหมายกับสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นนักศึกษากฎหมายรวมถึงรู้จักและรู้คุณค่าของสังคมที่นักศึกษาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปี 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้มุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยให้ทำความรู้จักกับสังคมที่นักศึกษามาอยู่ทั้งในแง่ของพื้นที่ และสัญลักษณ์ความหมาย ความเป็นมา ต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานในการรับรู้ เข้าใจร่วมกันในสังคมนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบัน รู้จักเพื่อนและการปรับตัวรวมถึงการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อนำเอาความรู้ทางกฎหมายออกไปพัฒนาช่วยเหลือสังคม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาทิ การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม เกษตรกรอีสาน สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น การออกไปช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น การทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และโรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หมู่บ้านไหมไทยของกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นต้น

ในการจัดการศึกษาในรายวิชานี้ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสอนแบบ Interactive ควบคู่กับ Information โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงสหวิชาการ (Interdisciplinary) ที่เหมาะสมสำหรับการเรียรรู้ศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” ต่อไป

 

DSC_2711 DSC_2717 DSC_2719 DSC_2723 DSC_2729 DSC_2734 DSC_2743 DSC_2747 DSC_2751 DSC_2763 DSC_2811 DSC_2847 DSC_2850 DSC_2873 DSC_2875 DSC_2878 DSC_2899 DSC_2913 DSC_2916 DSC_2917 DSC_2930 DSC_2937

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด กลุ่มที่ 3

เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายว่าด้วยละเมิด (777 212) กลุ่ม 3 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

Tort 1 แนวทางการบรรยายกฎหมายละเมิด

Tort 2 ละเมิดกับหลักกฎหมายเอกชน

Tort 3 สรุปประเด็นกฎหมายละเมิดครั้งที่ 1

Tort 4 ppt สอนวิชาละเมิด

Tort 5 ละเมิดกับอาญา

Tort 6 ละเมิดกับสัญญา

Tort 7 ประวัติกฎหมายละเมิดไทยและกฎหมายเปรียบเทียบ

Tort 8 ปกิณกะกฎหมายความรับผิดเพื่อละเมิด

Tort 9 ข้อเท็จจริงทางแพ่งที่เกี่ยวกับทางอาญา

Tort 10 มาตรา 420 การกระทำ

Tort 11 มาตรา 420 ละเมิดโดยจงใจ

Tort 12 ละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ

Tort 13 ค่าสินไหมทดแทน

Tort 14 หลักความยินยอมไม่เป็นละเมิด

ใบงานครั้งที่ 1 วิชากฎหมายละเมิด 15 สิงหาคม 2560

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ได้จาก www.ojp.go.th
>>> หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานกระทรวงยุติธรรม

นิติฯ มข.เสริมประสบการณ์นศ. เรียนรู้และปฏิบัติจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการการตอบปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยนำเอาหลักทางกฎหมายมาประยุกต์และสื่อสารอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมนักศึกษาในโครงการการตอบปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางกฎหมายมาให้คำแนะนำ และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา ภายใต้การดูแลของ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการนำเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองและฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IPIT Court Young Ambassador Award) โดยเป็นกิจกรรมที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดขึ้นเพื่อเสริมให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมแบบแผนการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษาของไทยให้พัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด้วย

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวจำนวน 4 คน คือ 1.น.ส.จิรัชญา ศิริสวัสดิ์  2.นายธวัชชัย ถำวาปี 3.นายชัยมงคล แท่นหิน และ4.นายภิเษก วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 3 ซึ่งได้ดำเนินจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก 8 ทีม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักศึกษาทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ผ่าน” เข้ารอบ 8 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม ทั่วประเทศ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และมีการถ่ายทอดสดทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่น ช่อง 37 และ ช่อง 111

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวได้เผยความรู้ว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ได้สวมบทบาทการเป็นทนายความจริงๆ ได้รู้ว่าทัศนคติในด้านกฎหมายของตนเองนั้นเป็นอย่างไร อีกทั้งได้ฝึกพัฒนาบุคลิคภาพไปในตัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในการศึกษาวิชาชีพกฎหมายของผม ทำให้รู้ว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีเพียงการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การฝึกฝน ทดลองปฏิบัติจริงจะยิ่งเสริมสร้างทักษะความสามารถของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป “ (พชร สุภศักดิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 3)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางด้านกฎหมาย โดยเสริมทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปกฎหมายและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงสหวิชาการ (Interdisciplinary) ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป”

IMG_5343 IMG_5379 IMG_5404 IMG_5405 IMG_5408 IMG_5412 IMG_5417 IMG_5429 IMG_5457 IMG_5469 IMG_5493IMG_5494IMG_5397IMG_5504

ภาพ :พชร สุภศักดิพัฒน์

ข่าว : พชร โนนทิง

 

แจ้งตารางการให้คำปรึกษาคณาจารย์(คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560)

ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี1-60

แจ้ง >> ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี 1- ปีการศึกษา 2560 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เข้าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ

**** หมายเหตุ :กรณีนักศึกษามีปัญหาการเข้าพบอาจารย์ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่
– นางสุฑาทิพย์ แก้วหาวงค์ (พี่ยุ) ห้องสำนักงานคณบดี 2 เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 12
– นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ห้องงานบริการการศึกษา เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 16 , 095-6594034