แจ้งตารางการให้คำปรึกษาคณาจารย์(คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560)

ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี1-60

แจ้ง >> ตารางการให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาชั้นปี 1- ปีการศึกษา 2560 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เข้าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ

**** หมายเหตุ :กรณีนักศึกษามีปัญหาการเข้าพบอาจารย์ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่
– นางสุฑาทิพย์ แก้วหาวงค์ (พี่ยุ) ห้องสำนักงานคณบดี 2 เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 12
– นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ห้องงานบริการการศึกษา เบอร์โทร 043-203588 ต่อ 16 , 095-6594034