ขอขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๐๓ /๒๕๖๑)

เรื่อง  ขอขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งฯ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ยังไม่มีกลุ่มนักศึกษายื่นเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นสมควรขยายเวลาการสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑    จากเดิม ในวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์