Archives สิงหาคม 2016

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ครั้งที่ 3 โดยส่วนงานทรัพยากรบุคล และงานแผนและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอข้อมูล กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและได้ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของคณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมถาม-ตอบเพื่อชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน

DSC_5902 DSC_5905 DSC_5907 DSC_5913 DSC_5920 DSC_5927 DSC_5931 DSC_5950 DSC_5953 DSC_5957 DSC_5969

กิจกรรมไข่ทองคำ

วันที่ 2 รุ่นที่ 3 โครงการทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย “Life Skill for University Successfulness” เช้างนี้กิจกรรมไข่ทองคำ ส่งเสริมกระบวนการคิด วางแผน ความสามัคคี และการใช้สักยภาพที่มีในการส่งเสริมคนอื่น

ค่ายเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

เริ่มแล้ว!! ค่ายรุ่นที่ 3 โครงการทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย (Life Skill for University Succesfulness) วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานการจัดโครงการฯ กล่าวเปิดโครงการฯในรุ่นที่ 3 นี้ และได้รับเกียรติจาก พันโทเทพวิทูร แท่งทอง อาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทสำหรับนักศึกษา หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิทยากร อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น อย่างสนุกสนาน และมีทีมพี่เลี้ยงจากสโมสรนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากคณะฯ เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด

DSC_5219 DSC_5220 DSC_5258 DSC_5268 DSC_5269 DSC_5280 DSC_5282 DSC_5298 DSC_5356 DSC_5359 DSC_5385 DSC_5386 DSC_5404 DSC_5414 DSC_5453 DSC_5465 DSC_5520 DSC_5535 DSC_5542 DSC_5544 DSC_5552 DSC_5559 DSC_5564 DSC_5569 DSC_5579 DSC_5593 DSC_5602 DSC_5677 DSC_5705 DSC_5713 DSC_5777 DSC_5807 DSC_5817 DSC_5830

พิธีการเปิดห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินพิธีการเปิดห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (ห้องบรรยาย 4) ที่คณะได้ดำเนินการก่อสร้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม เพื่อใช้สำหรับการบรรยาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะ และรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ2546- 2554) ผู้ดำริริเริ่มในการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ หรือ Comprehensive University ด้วยคุณูปการทั้งหลายที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย มีต่อสังคมและวงการการศึกษา ดังปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน รวมถึงคณะนิติศาสตร์แห่งนี้ จึงขอเชิดชูเกียรติท่าน โดยการกำหนดชื่อเรียกห้องบรรยายอย่างเป็นทางการว่า “ห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย” ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษจัรญ ภักดีธนากุล ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

DSC_4983 DSC_4990 DSC_5001 DSC_5004 DSC_5009 DSC_5010 DSC_5033 DSC_5041 DSC_5063 DSC_5150

ค่ายเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รุ่น 2

กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (Life Skill for University Successfulness ) รุ่น 2 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ได้รับเกียรติจากอ.สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประจำคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

13873111_1144715995607666_2641177493990143894_n 14040012_1144716032274329_250240096896142506_n 14045666_1144715962274336_7335332358552810362_n 14046074_1144716148940984_1389939850152208450_n 14046142_1144716428940956_966625518643803812_n 14051723_1144716208940978_8839011849496826707_n 14051791_1144716145607651_541690755978963413_n 14054260_1144716345607631_2779934926196883581_n 14064051_1144716002274332_2402231458487483255_n 14068291_1144716202274312_671851889726136965_n 14088628_1144716048940994_310123744279848366_n 14088656_1144716248940974_469222399677531756_n 14089029_1144716418940957_3937319486590669949_n

ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ดำเนินการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับวิทยากร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
การปาฐกถา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมอุดมศึกษาอันจะเป็นเบ้าหลอมสุดท้ายของระบบการศึกษาก่อนที่เยาวชนจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญของสังคม บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ซึ่งจะเป็นต้นแบบของเยาวชน มีความจำเป็นระดับต้นๆของสังคมอุดมศึกษา อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมะเป็นที่พึ่งในจิตใจของทุกคน หรือสังคมทั่วไปมักนิยามสั้นๆว่า “คนดี” โดยการกำหนดกรอบหรือการยอมรับว่าบุคคลใดมีคุณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณนั้นสังคมย่อมเป็นผู้กำหนด
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน

 

 

DSC_3361 DSC_3377 DSC_3383 DSC_3401 DSC_3408 DSC_3417 DSC_3419 DSC_3433 DSC_3452 DSC_3457 DSC_3461 DSC_3462 DSC_3464 DSC_3479 DSC_3546 DSC_3555 DSC_3565 DSC_3581 DSC_3588 DSC_3596 DSC_3624 DSC_3662 DSC_3666 DSC_3669 DSC_3672 DSC_3678 DSC_3685

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดยอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาโดยกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

13932799_1140781772667755_6749691419671655782_n 13962749_1140781759334423_7430027817096472036_n 14046012_1140781736001092_8544881839813129195_n