ค่ายเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3

เริ่มแล้ว!! ค่ายรุ่นที่ 3 โครงการทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย (Life Skill for University Succesfulness) วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานการจัดโครงการฯ กล่าวเปิดโครงการฯในรุ่นที่ 3 นี้ และได้รับเกียรติจาก พันโทเทพวิทูร แท่งทอง อาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทสำหรับนักศึกษา หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิทยากร อ.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น อย่างสนุกสนาน และมีทีมพี่เลี้ยงจากสโมสรนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากคณะฯ เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด

DSC_5219 DSC_5220 DSC_5258 DSC_5268 DSC_5269 DSC_5280 DSC_5282 DSC_5298 DSC_5356 DSC_5359 DSC_5385 DSC_5386 DSC_5404 DSC_5414 DSC_5453 DSC_5465 DSC_5520 DSC_5535 DSC_5542 DSC_5544 DSC_5552 DSC_5559 DSC_5564 DSC_5569 DSC_5579 DSC_5593 DSC_5602 DSC_5677 DSC_5705 DSC_5713 DSC_5777 DSC_5807 DSC_5817 DSC_5830