แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ครั้งที่ 3 โดยส่วนงานทรัพยากรบุคล และงานแผนและประกันคุณภาพ ได้นำเสนอข้อมูล กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและได้ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของคณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมถาม-ตอบเพื่อชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน

DSC_5902 DSC_5905 DSC_5907 DSC_5913 DSC_5920 DSC_5927 DSC_5931 DSC_5950 DSC_5953 DSC_5957 DSC_5969