Category HR / Finance / Supplies

LAW KKU HAPPY WORKPLACE

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์จัดสวัสดิการสำหรับคณาจารย์และบุคลากรในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Special Medical Center : SMC) มาให้บริการพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาระกิจและบทบาทของคณะในการสร้างบัณฑิตและการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

IMG_6508 IMG_6513 IMG_6514 IMG_6521 IMG_6525 IMG_6528 IMG_6537 IMG_6539 IMG_6541 IMG_6545 IMG_6556 IMG_6564 IMG_6571 IMG_6572 IMG_6581

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน รวมถึงข้อแนะนำในการทำผลงานเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความตัวเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

184583 IMG_2126 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2142 IMG_2144 IMG_2148

อัพสกิลการทำงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือ New Normal ด้วย ZOOM Meeting

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุคโควิค-19 อาทิ มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical Distancing อีกทั้งรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่มีการนำ Platfrom ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ได้มีการอบรมบุคลากรออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting เกี่ยวกับฟังชั่นและการใช้งานของแอฟฟลิเคชั่น ZOOM Meeting จากคุณนิรันดร์ บัณฑูร Training จาก one 2 all network and communication เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_1227 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1232 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1245 IMG_1253 IMG_1255

คณะนิติศาสตร์ ทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พร้อมปันน้ำใจเพื่อสังคม

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จากวัดป่ากิตติญานุสรณ์ จำนวน ๙ รูป และมอบสิ่งของบริจาคให้สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรมจัดกิจกรรมตักบารโฮมบุญต้อนรับปีใหม่ 2563 ซึ่งได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์ปรีดีย์ ผลญาโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเตรียมสิ่งของตักบาตร และถวายภัตตาหารให้พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ บริเวณลานกิจกรรม หลังจากนั้น ได้มีการนำสิ่งไปบริจาคโดยการร่วมสมทบทุนจากคณาจารย์และบุคลากรให้กับสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม อีกด้วย

อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานโครงการฯ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของบุคลากรและยังมีการแบ่งปันสู่สังคมด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรของคณะคือการแข่งเกมและกองเชียร์ของแต่ละสีที่ในปีนี้ได้ให้โจทย์ในการคือ “แฟนซีรักษ์โลก” ให้บุคลากรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันให้เกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยและร่วมกันสร้างนักกฎหมายที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป”

81828523_470550317160105_5127075380913504256_o IMG_0316 IMG_0320 IMG_0324 IMG_0367 IMG_0393 IMG_0397 IMG_0401 IMG_0411 IMG_0455 IMG_0503 IMG_0780 IMG_0785 IMG_0896 IMG_0898 IMG_0902

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เสริมประสิทธิภาพเป้าหมายการทำงานอย่างมีความสุข

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เสริมประสิทธิภาพเป้าหมายการทำงานอย่างมีความสุข

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ได้รับทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งสิทธิประโยชน์ และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ซึ่งหัวข้อในการบรรยายในครั้งนี้ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ระเบียบต่างๆ โดยงานทรัพยากรบุคคล และการจัดทำโครงการ การเบิกจ่าย โดยงานเลขานุการ และงานคลังพัสดุ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร การให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

71170080_2544484128964172_281283580083044352_o 71089503_2544483252297593_3852976759939006464_o 70840832_2544484182297500_8456683515109441536_o 70905736_2544483692297549_7941049056019611648_o 70986099_2544483815630870_7385345356671746048_o 71251534_2544483975630854_4809297197428375552_o 71272541_2544483218964263_3327913258496557056_o 71577298_2544483752297543_8664404823786913792_o

LAW KKU HAPPY HEALTHY : สร้างสุขในองค์กร

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562” เพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพประจำปี ให้ได้รับการสืบค้น ค้นหาความบกพร่อง ความผิดปกติของโรค และส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร โดย ห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาวะของบุคลากร มีการตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีสวัสดิการด้านประกันสุขภาพให้บุคลากร ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรเป็น “ฟันเฟือง” สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีหัวใจยุติธรรมและมีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

1 2 3 4 5 6 8 9

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน : พลังคน พลังทีม พลังสู่ความเป็นเลิศ

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เสริมสร้าง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และพัฒนาการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการ The Follow-up : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของบุคลากรและมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร ต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลาการกรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคนและระบบงานคุณภาพ และอาจารย์คงรัตน์ ร้อยบาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรบ ตลอดระยะเวลาในการอบรมทั้ง 2 วันได้มีการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมบัดดี้ กิจกรรมกลุ่ม การแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อเพื่อนร่วมงาน

อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้กล่าวว่า “บุคลากรทุกคนของคณะเหมือนเพชรที่มีคุณค่าต่อองค์กรของเรา การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเหมือนการนำเพชรที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมาเจียรนัยเพื่อส่งแสงประกายให้สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกคนมาร่วมมือกันพัฒนาคณะของเราต่อไป”

นอกจากนี้ นางสาวสุปรียา ประดับการ พนักงานบริหารการเงินและบัญชี ได้เผยความรู้สึกในการเข้าอบรมในครั้งว่า “รู้สึกขอบคุณคณะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ” และ นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา ก็ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้และประสบการณ์การกับผม ขอบคุณคณะนิติศาสตร์ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราและจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานต่อไป”

DSC_4632 DSC_4668 DSC_4688 DSC_4690 DSC_4720 DSC_5340 DSC_5417 DSC_5423 DSC_5435 DSC_5469 DSC_5667DSC_5492

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

 

เสริมศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ในรุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้มีความเหมาะสม พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความมั่นใจในตนเอง และสร้างภาวะผู้นำในการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ จากกลุ่มงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานการเงินพัสดุ งานแผนและประกันคุณภาพ และงานทรัพยากรบุคคลของคณะเข้าร่วมจำนวน 18 คน ในการอบรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและระบบคุณภาพ นำโดย อาจารย์อาจารย์สุมธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และทีมวิทยากร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของคณะ สนับสนุนการดำเนินงานของผู็บริหารและคณษจารย์ พร้อมทั้งให้บริการกับนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ การพัฒนาศักยภาพดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของคณะ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ที่เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

25610320_๑๘๐๓๒๑_0024 DSC_3714 DSC_3719 DSC_3737 DSC_3743 DSC_3826 DSC_3827 DSC_3894 DSC_3998 DSC_4045DSC_3724

นำเสนอผลงานสายสนับสนุน มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้ดำนินโครงการการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่แต่ละบุคคลได้จัดทำตามหัวข้อและตามภาระงานของตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงาน ประกอบด้วย อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี คุณเพ็ญนภา วันสาสืบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณวาสนา ถวิลเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะเภสัชศาสตร์

โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำผลงานจำนวน 11 คน ดังนี้

1. เรืื่อง “คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ” โดย นางสาวณัฐพัชร์ สีสมน้อย

2. เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร” โดย นางวณิชชา แสนสีหา

3. เรื่อง “การวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารงบประมาณ” โดย นางพัชราพรรณ อินทร์นอก

4. เรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานบริหารงบประมาณของคณะ และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่มีต่อระบบ KKUFMIS” โดย นางสาวสุปรียา ประดับการ

5. เรื่อง “การวิเคราะห์งานพัสดุกับการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบพัสดุใหม่ และกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์” โดย นางสาววิจิตรา เสมอสมัย

6. เรื่อง “การวิเคราะห์โอกาสและการพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย” โดย นายอนุชิต ปัสสาสุ

7. เรื่อง “การวิจัยชั้นเรียนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบคณะกรรมการบริหารจัดการชั้นปี” โดย นางสาวจินตนา บุ้งทอง

8. เรื่อง “คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านความพร้อมในการให้บริการด้านห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

9. เรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มงานเลขานุการในการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

10. เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ และมาตรการป้องกันเอกสารทางราชการสูญหายในระบบงานสารบรรณ” โดย นางสาววีนัส นามวิเศษ

11 เรื่อง “คู่มือการปฏฺบัติงานการรับรองอาจารย์พิเศษ และแนวทางการพัฒนาเพื่อภาพลักษณ์องค์กร” โดย นางสาวจีราวรรณ ประดับการ

โดยผู้นำเสนอในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรและเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาผลงานของตนเองเพื่อประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

DSC_3251 DSC_3255 DSC_3257 DSC_3262 DSC_3268 DSC_3270 DSC_3299 DSC_3300 DSC_3302 DSC_3305 DSC_3365 DSC_3385 DSC_3419 DSC_3462 DSC_3515 DSC_3524 DSC_3579 DSC_3597 DSC_3608DSC_3249DSC_3369DSC_3288DSC_3303DSC_3279DSC_3246DSC_3277