พิธีการเปิดห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินพิธีการเปิดห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (ห้องบรรยาย 4) ที่คณะได้ดำเนินการก่อสร้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม เพื่อใช้สำหรับการบรรยาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะ และรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ2546- 2554) ผู้ดำริริเริ่มในการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ หรือ Comprehensive University ด้วยคุณูปการทั้งหลายที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย มีต่อสังคมและวงการการศึกษา ดังปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน รวมถึงคณะนิติศาสตร์แห่งนี้ จึงขอเชิดชูเกียรติท่าน โดยการกำหนดชื่อเรียกห้องบรรยายอย่างเป็นทางการว่า “ห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย” ทั้งนี้ศาสตราจารย์พิเศษจัรญ ภักดีธนากุล ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

DSC_4983 DSC_4990 DSC_5001 DSC_5004 DSC_5009 DSC_5010 DSC_5033 DSC_5041 DSC_5063 DSC_5150