>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างคณะ<<

สรุปประกาศ / มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

—-

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดสอบปลายภาคในรายวิชา 777 และ LW ของสาขาวิชานิติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2QjVA8b

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณภาพการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของการสอบรูปแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดคุณภาพการเขียนตอบข้อสอบ Take-Home และค่าคะแนน

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลักษณะต้องห้ามในการสอบแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2x1q9Zm

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง การขอยกเลิกฝึกภาคปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2x8L6l6

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2563) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2×24118

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ดูผลแบบรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
หรืออีกช่องทางที่
http://202.28.92.178:8080/

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก “ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์”
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่ bit.ly/2xFcWpE

และอัพโหลดเอกสารผลตรวจร่างกาย ผ่านทาง admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ 😊

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและเสวนาวิชาการเชิงบูรณาการระหว่าง กฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี ( Transdisplinary Seminar in Law, Business and Technology )

ในหัวข้อ Think Like

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะนิติศาสตร์ มข. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง

ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มข.
ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมทั้งสิ้น

poster Think Like-01

พบกับวิทยากร

S__107479058

ประเด็นการพูโคุยคุยเกี่ยวกับ
1. Privacy and fintech ( Grab)
2. AI and automation (KKF)
3.Social enterprise (Meakin)
4.การก่อสร้างกับปัญหาสิ่งแวดล้อม (A49)

 

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร
เสนอชื่อเพื่อขอรับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
——–
รายละเอียดดังนี้
 ประกาศหลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตร bit.ly/2QRIM9E
 ดาวน์โหลดแบบขอรับเกียรติบัตร bit.ly/2QW2fG8

ทั้งนี้ให้นักศึกษาจัดทำผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยส่งเอกสารได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563