รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 📣📣
รอบที่ 1 Portfolio

โครงการผู้มีศักยภาพสูง
เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

🔸 สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
🔸 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563
🔸 รับจำนวน 100 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/lawport1

Start Local, Go Global
#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัญฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563
https://kku.world/0mm1e

ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf

นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th

และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

ประกาศ รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ 📣📣การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

📌ดูประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/tcas5

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ดูผลแบบรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
หรืออีกช่องทางที่
http://202.28.92.178:8080/

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก “ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์”
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่ bit.ly/2xFcWpE

และอัพโหลดเอกสารผลตรวจร่างกาย ผ่านทาง admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ 😊