>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างคณะ<<