ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและเสวนาวิชาการเชิงบูรณาการระหว่าง กฎหมาย ธุรกิจ และเทคโนโลยี ( Transdisplinary Seminar in Law, Business and Technology )

ในหัวข้อ Think Like

ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะนิติศาสตร์ มข. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง

ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มข.
ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมทั้งสิ้น

poster Think Like-01

พบกับวิทยากร

S__107479058

ประเด็นการพูโคุยคุยเกี่ยวกับ
1. Privacy and fintech ( Grab)
2. AI and automation (KKF)
3.Social enterprise (Meakin)
4.การก่อสร้างกับปัญหาสิ่งแวดล้อม (A49)