ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร
เสนอชื่อเพื่อขอรับเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ปีการศึกษา 2562
——–
รายละเอียดดังนี้
 ประกาศหลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตร bit.ly/2QRIM9E
 ดาวน์โหลดแบบขอรับเกียรติบัตร bit.ly/2QW2fG8

ทั้งนี้ให้นักศึกษาจัดทำผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยส่งเอกสารได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563