Archives มีนาคม 2020

>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 2<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4<<

>>รายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างคณะ<<

สรุปประกาศ / มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

—-

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดสอบปลายภาคในรายวิชา 777 และ LW ของสาขาวิชานิติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2QjVA8b

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณภาพการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของการสอบรูปแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดคุณภาพการเขียนตอบข้อสอบ Take-Home และค่าคะแนน

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลักษณะต้องห้ามในการสอบแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2x1q9Zm

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง การขอยกเลิกฝึกภาคปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2x8L6l6

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2563) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2×24118

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ดูผลแบบรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
หรืออีกช่องทางที่
http://202.28.92.178:8080/

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก “ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์”
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่ bit.ly/2xFcWpE

และอัพโหลดเอกสารผลตรวจร่างกาย ผ่านทาง admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ 😊

อาจารย์คณะนิติฯ ร่วม เสวนาวิชาการ “สื่อมวลชนที่อยากเห็น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

IMG_2804วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อ สื่อมวลชนที่อยากเห็น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

IMG_2782

 

โอกาสนี้ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ได้กล่าวถึงบทบาทสื่อมวลชนที่อยากเห็น ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บทบาทสื่อมวลชนยุคใหม่ นอกจากทำหน้าที่เป็น Reporter แล้ว ยังต้องเป็น Creator เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบต่อบทบาทการเป็น Influencer โดยสภาพที่จะต้องตั้งอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ และเคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของประชาชน”

IMG_2887

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนสนับสนุนสมาคมจากหน่วยงานต่าง ๆ  การมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับบุตรสื่อมวลชน การมอบรางวัลสำหรับสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีนี้โดยมีอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

IMG_2773

IMG_2758IMG_2800

เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อออกแบบแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านกฎหมาย

นักศึกษา Entrepreneurial Lawyer ลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อร่วมกันออกแบบและแก้ไขปัญหาสังคมด้านกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เน้นทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ และบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม Business and Technology ได้ลงพื้นที่ศึกษาบริษัท ขอนแก่นแห่อวน จำกัด

IMG_9294

IMG_9272

IMG_9279

กลุ่ม Business Industry ได้ลงพื้นที่ศึกษาที่บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี จำกัด

ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0019

ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0035

 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0052

กลุ่ม Social Enterprise ได้ลงพื้นที่ศึกษาที่ สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0001

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0003

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0005

 

 

จากการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ร่วมถึงสร้างผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็น ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอีกด้วย

IMG_9324 IMG_9358 สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0020 สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0011 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0009 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0002