สรุปประกาศ / มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

—-

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดสอบปลายภาคในรายวิชา 777 และ LW ของสาขาวิชานิติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2QjVA8b

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และคุณภาพการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของการสอบรูปแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดคุณภาพการเขียนตอบข้อสอบ Take-Home และค่าคะแนน

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ลักษณะต้องห้ามในการสอบแบบ Take-Home

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2IPVukt

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2563) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2x1q9Zm

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์

เรื่อง การขอยกเลิกฝึกภาคปฏิบัติการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2x8L6l6

 

  1. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2563) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง งดการจัดกิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2×24118