รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1

>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

  1. ข้อสอบ LW011202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
  2. ข้อสอบ LW011203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
  3. ข้อสอบ LW011301 หลักกฎหมายมหาชน