Archives มกราคม 2018

คณบดีประชุมชี้แจงกับนักศึกษาชั้นปี 4

ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ศุภวัฒนากร วงธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนศึกษาต่อป.โท กับนักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี พร้อมด้วยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์กับนักศึกษาชั้นปี 4 เกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ทุนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมาย) ในโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมชี้แจงถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว #เพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้หากนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้ ทีีคุณจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) งานบริการวิชาการ โทร 043-203588 ต่อ 16

DSC_7922 DSC_7925 DSC_7930 DSC_7952 DSC_7953 DSC_7958 DSC_7962 DSC_7963 S__15999079 S__15999082

อธิการบดีมอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม
โดยกำหนดยุทธศาสตร์ฯ 4 ด้าน
(1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตของคณะรองรับความเปลี่ยนแปลง
(2) การสนับสนุนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
(4) การสร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่บัณฑิตของคณะ

คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท่านคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมายในครั้งนี้

27331945_1676247952454465_1768163049215135169_n27072931_1676248005787793_1444289585837926299_n 27072954_1676247955787798_3744306786768931636_n27624893_1676248042454456_4116287271304890345_o 27459545_1676248352454425_6420871032680693739_n27332700_1676248339121093_463898333860504913_n