อธิการบดีมอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม
โดยกำหนดยุทธศาสตร์ฯ 4 ด้าน
(1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตของคณะรองรับความเปลี่ยนแปลง
(2) การสนับสนุนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
(4) การสร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่บัณฑิตของคณะ

คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท่านคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมายในครั้งนี้

27331945_1676247952454465_1768163049215135169_n27072931_1676248005787793_1444289585837926299_n 27072954_1676247955787798_3744306786768931636_n27624893_1676248042454456_4116287271304890345_o 27459545_1676248352454425_6420871032680693739_n27332700_1676248339121093_463898333860504913_n