Archives ตุลาคม 2016

สำนักทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบทะเบียนนักศึกษา”

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบทะเบียนนักศึกษา” โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกระบวนการการทำงานด้านบริการวิชาการ รวมถึงแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านงานบริการวิชาการของคณะ พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ถือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดูแลด้านงานวิชาการรวมถึงระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในคณะและเป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานอันเป็นการพัฒนาระบบการทำงานด้านบริการวิชาการต่อไป

DSC_9896 DSC_9908 DSC_9920 DSC_9924 DSC_9935 DSC_9942 DSC_9946 DSC_9955 DSC_9961 DSC_9970 DSC_9978 DSC_9980 DSC_9986

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม และ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรือง กรรมการ ทั้งนี้ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของคณะที่มีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ สกอ. กำหนด รวมถึงความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และมีผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการประเมินและการให้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพตามที่ สกอ.กำหนดด้วย การประเมินดังกล่าวของคณะอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

DSC_9747 DSC_9754 DSC_9757 DSC_9758 DSC_9762 DSC_9780 DSC_9792 DSC_9809 DSC_9813 DSC_9855 DSC_9860 DSC_9866