ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคฯ

ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค2557_Page_1ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค2557_Page_2ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค2557_Page_3ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค2557_Page_4ระเบียบว่าด้วยการสอบประจำภาค2557_Page_5