สำนักทะเบียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบทะเบียนนักศึกษา”

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบทะเบียนนักศึกษา” โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกระบวนการการทำงานด้านบริการวิชาการ รวมถึงแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านงานบริการวิชาการของคณะ พร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์กับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ถือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดูแลด้านงานวิชาการรวมถึงระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในคณะและเป็นการสร้างความพึงพอใจร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานอันเป็นการพัฒนาระบบการทำงานด้านบริการวิชาการต่อไป

DSC_9896 DSC_9908 DSC_9920 DSC_9924 DSC_9935 DSC_9942 DSC_9946 DSC_9955 DSC_9961 DSC_9970 DSC_9978 DSC_9980 DSC_9986