Archives มิถุนายน 2016

ฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดีภาคฤดูร้อน(Mini Law Clerk)

วันที่ 6 มิย 2559 เวลา 9.00-10.30 น. อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดีภาคฤดูร้อน(Mini Law Clerk) ณ ห้องประชุมตราชู ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยท่านปรัชญาโกไศยกานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กล่าวเปิดโครงการ และท่านธนิต ภูริเวทย์ รองอธิบดีศาลล้มละลายกลางกล่าวถ้อยแถลง
โดยมีคณบดี รองคณบดี และผู้แทนคณบดีของสถาบันการศึกษานิติศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวถ้อยแถลง ได้แก่ ธรรมศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่ รามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอนแก่นและอุบลราชธานี ปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม 60 คนจาก 8 มหาวิทยาลัย

13349149_10157210107170727_1573598089_n 13382056_10157210107175727_965990869_n 13384751_10157210107145727_987567166_n 13401020_10157210107165727_932201617_n 13413944_10157210107160727_1454528166_n

ประกาศ!!! ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนฯ ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศ!!! ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ชุดประเมินอาจารย์ผู้สอน และชุดประเมินรายวิชา ในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้นักศึกษาที่ประเมินไม่ทันในรอบที่ผ่านมาให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อนายจตุพล ชื่นอุทัย โทร ๐๔๓-๒๐๓๕๘๘ ต่อ ๑๗ e-mail : cjatup@kku.ac.th

ประกาศ ขยายเวลาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศในสมาชิก ASEM  โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/?p=2007#.V05Q2pGLQdU หรือ https://ird.kku.ac.th/news.php?id=146

ทั้งนี้ ให้ส่งใบสมัครที่งานพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป